en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH Z POWODU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

Danuta Ponczek
1
,
Mariola Głowacka
1
,
Daria Markiewicz
1

1.
Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data publikacji online: 2020/01/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Przewlekła choroba nerek charakteryzuje się powolnym, postępującym i nieodwracalnym pogorszeniem ich czynności, z czasem prowadzącym do niewydolności i koniecznością stosowania hemodializ. Przyczynia się to, do obniżenia jakości życia dotkniętych chorobą pacjentów.

Cel
Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości życia pacjentów hemodializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Materiał i metody
Badaniem objęto 60 osób z przewlekłą niewydolnością nerek hospitalizowanych w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. W badaniu wykorzystano standaryzowany kwestionariusz WHOQOL – Bref i ankietę własnej konstrukcji.

Wyniki
W opinii badanych ich jakość życia była na poziomie średnim, a zadowolenie ze zdrowia niskim. Czynnikiem mającym istotny wpływ na oba parametry okazała się sytuacja finansowa ankietowanych. W dziedzinie fizycznej i społecznej jakość życia była przeciętna, natomiast w dziedzinie psychicznej i środowiskowej – dobra.

Wnioski
Wnioski Jakość życia badanych we wszystkich dziedzinach oscylowała pomiędzy poziomem przeciętnym a dobrym. Lepszą jakość życia prezentowały osoby z wykształceniem wyższym, mieszkające z rodziną, z dobrą sytuacją finansową, nie mające powikłań zmuszających do ponownych hospitalizacji.Introduction
The chronic kidney disease is characterized by a slow, progressive and irreversible deterioration of their function, so after some time, it leads to the renal failure and the necessity of hemodialysis. This causes the lower quality of life among affected patients.

Aim of study
The aim of the study was to assess the quality of life of patients who must have hemodialysis due to the chronic renal failure.

Material and methods
The study includes 60 patients with the chronic renal failure, hospitalized in the Department of Nephrology, Hypertension and Internal Diseases of Antoni Jurasz University Hospital No. 1 in Bydgoszcz. A standardized questionnaire named WHOQOL - Bref was used in the study and a questionnaire of our own design.

Results
In the opinion of the respondents, their quality of life was on the medium level and their satisfaction with health on the low level. The factor that had the most significant impact on both these parameters was the financial situation of the respondents. The quality of life in the physical and social sphere was average while in the psychological and environmental sphere – good.

Conclusions
The quality of life of the respondents in all the areas varied between average and good. A better quality of life was presented by people with higher education, living with their families, having a good financial situation, not having complications requiring them to be hospitalized again.

słowa kluczowe:

jakość życia, przewlekła niewydolność nerek, hemodializa

 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe