en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

POZIOM WIEDZY I ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RAKA PIERSI I SZYJKI MACICY NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIC PPH EMIX I PIELĘGNIAREK SP ZOZ W RYPINIE

Danuta Ponczek
1
,
Lidia Kusińska
1

1.
Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data publikacji online: 2020/01/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet w Polsce, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu zachorowań. Rocznie ponad 16 tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi, z czego ponad 5 tysięcy umiera. Trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie jest rak szyjki macicy. Jednym z najważniejszych elementów wczesnego wykrywania nowotworów może być poznanie obszarów świadomości, zachowań prozdrowotnych oraz wiedzy na temat raka piersi i raka szyjki macicy, a następnie w sposób już ukierunkowany modyfikowanie tych zachowań i zachęcanie do działań na rzecz walki z rakiem.

Cel pracy
Porównanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych w zakresie raka piersi i raka szyjki macicy kobiet pracujących w firmie „Emix” oraz pielęgniarek w SP ZOZ w Rypinie.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone wśród pracownic firmy „Emix” i pielęgniarek SP ZOZ w Rypinie. Łączna liczba respondentów wypełniających kwestionariusz wyniosła 80, z czego każda grupa stanowiła po 50%. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badania zrealizowano techniką ankiety. Narzędziem, za pomocą którego zrealizowano badanie był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.

Wyniki
Kobiety uważają, że o dobrym stanie zdrowia najbardziej decyduje regularna profilaktyka, odpowiednie odżywianie oraz stronienie od używek. Posiadają doskonałą wiedzę na temat częstości wykonywania samobadania piersi, a połowa z nich wie w jakim cyklu miesiączkowym najlepiej dokonywać kontroli. Respondentki nie poddają się badaniom cytologicznym z powodu braku dolegliwości, z braku wiedzy na temat profilaktyki oraz lękiem przed diagnozą. Za źródło informacji na temat profilaktyki wskazały Internet, TV/radio/gazety oraz lekarza.

Wnioski
Wiedzę i zachowania zdrowotne pielęgniarek na temat raka piersi i raka szyjki macicy określa się na średnim poziomie, natomiast pracownic z firmy „Emix” na temat raka piersi klasyfikuje się na poziomie niskim, natomiast z zakresu raka szyjki macicy na poziomie średnim. Badane kobiety oceniły swoją wiedzę z zakresu raka piersi i raka szyjki macicy na poziomie przeciętnym – dobrym. Dane demograficzne nie wpływają zasadniczo na uzyskane wyniki w obu grupach, bowiem grupy są porównywalne.Introduction
Breast cancer is the most common cancer among women in Poland. It takes first place in the ranking of diseases. Each year over 16,000 of women find out that they have breast cancer, of which more than 5,000 die. Third in the world incidence of cancer among women is cervical carcinoma. One of the most important elements of early detection of cancer might be raising awareness, knowledge of healthy behaviours and increasing knowledge of breast cancer and cervical carcinoma. Women should be also encouraged to act in the fight against cancer.

Aim of the study
Comparing the level of knowledge and health behaviours in terms of breast cancer and cervical carcinoma among women working in the company “Emix” and among nurses working in SP ZOZ in Rypin.

Material and methods
Survey was conducted among workwomen from “Emix” company and among nurses from SP ZOZ Rypin. The total number of respondents to the questionnaire lofty was 80, of which each group accounted for 50%. The study was based on diagnostic survey method. The respondents filled out the survey. A tool through which carried out the study was a questionnaire of own design.

Results
Women say that regular prevention, adequate nutrition and avoidance of stimulants the most determines good health. They also have excellent knowledge of the frequency of doing breast self-examination, and half of them know in which the menstrual cycle control breast. Respondents do not do cytology tests due to lack of symptoms, lack of knowledge about prevention and the fear of diagnosis. For the source of information about prevention they indicated the Internet, TV, radio, newspapers and doctors.

Conclusions
Nurses’ knowledge and health behaviours about both, breast cancer and cervical carcinoma, are determined on an average level. In contrast to nurses, knowledge and health behaviours about breast cancer among workwomen of “Emix” are on low level, and about cervical carcinoma are on an average one. The women found their knowledge about both cancers at the average/good level.

słowa kluczowe:

rak piersi, rak szyjki macicy, wiedza, profilaktyka, zachowania zdrowotne

 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe