en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Atopowe zapalenie skóry – wpływ stylu życia na przebieg choroby

Katarzyna Rzadkowolska
1
,
Agnieszka Żebrowska
2

1.
Zakład Kosmetologii, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Polska
2.
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Data publikacji online: 2021/02/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa choroba skóry. Istotny jest fakt, iż choroby alergiczne rozwijają się u osób z predyspozycją genetyczną. Celem artykułu było przedstawienie podstawowej wiedzy o tej chorobie, czynnikach zaostrzających jej przebieg oraz możliwości identyfikacji i eliminacji czynników sprawczych, gdyż skuteczne leczenie tego przewlekłego schorzenia jest zależne od zrozumienia istoty choroby. Uważa się, że wzrost zachorowalności na alergie wynika z tzw. „zachodniego stylu życia”. Zwraca się uwagę na czynniki psychosomatyczne, które mogą nasilać objawy chorobowe. Duże znaczenie w powstawaniu atopowego zapalenia skóry, ale również w prowokowaniu zaostrzeń objawów, przypisuje się czynnikom środowiskowym, do których zalicza się warunki klimatyczne, które bezpośrednio wpływają na barierę skórno-naskórkową poprzez temperaturę, stopień wilgotności powietrza czy nasłonecznienie. Rolę przypisuje się również zanieczyszczeniu środowiska. Warunki klimatyczne mają wpływ na rozwój potencjalnych alergenów. W literaturze istnieją również doniesienia o współwystępowaniu glutenozależnej enteropatii u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Istnieją przesłanki do wprowadzenia diety antyhistaminowej, gdyż histamina ma znaczenie w patomechanizmie świądu. Wnikliwa ocena dzieci chorych na AZS może być pomocną bronią w walce z chorobą. Odpowiednia dieta 3 osób dotkniętych AZS może być więc ważnym elementem terapii leczniczej

Atopic dermatitis (AD) is a chronic and recurrent skin disease. It is important that allergic diseases occur among people with a genetic predisposition. The aim of the article was to present basic knowledge about this disease, factors aggravating its course and the ability of medics to identify and eliminate causal factors because effective treatment of this chronic disease depends on the understanding of the disease’s nature. It is believed that the increase in the incidence of allergies is also connected with the so-called “western lifestyle”. Psychosomatic factors may intensify disease symptoms. Great importance in the formation of atopic dermatitis and provoking exacerbations of symptoms is attributed to environmental factors, which include climatic conditions. These conditions directly affect the skin-epidermal barrier via temperature, degree of humidity or sunlight. A significant role is also attributed to environmental pollution. Climatic conditions affect the development of potential allergens. There are also reports in the literature about the coexistence of gluten-dependent enteropathy among patients with atopic dermatitis. Moreover, there are grounds to introduce an antihistamine diet because histamine is important in the pathomechanism of itching. In-depth assessment of children with AD can be a helpful weapon in the fig ht against the disease. Appropriate diet of people with AD can be an important element of therapy
słowa kluczowe:

atopowe zapalenie skóry, styl życia, dieta

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe