en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
Standardy etyczne i procedury

Wydawnictwo Termedia jest zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych na wszystkich etapach procesu publikacji. Ściśle stosujemy się do wytycznych stowarzyszeń branżowych, takich jak Komisja Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które wyznaczają standardy i wytyczne w zakresie najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI AUTORÓW

Autorzy są zobowiązani do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez redaktora czasopisma. Ponadto autorzy są zobowiązani do złożenia następujących oświadczeń: oświadczenia o oryginalności treści artykułu (praca nie została opublikowana na łamach innego czasopisma), integralności praw autorskich, oświadczenie o braku konfliktu interesów lub jego wskazanie, a także zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie. Autorzy są zobowiązani do udziału w procesie recenzji. Autorzy są także zobowiązani do przekazania korekt błędów lub informacji o wycofaniu pracy, a także powinni złożyć spis piśmiennictwa.

Autorzy odpowiadają za ujawnienie wszystkich powiązań finansowych i osobistych, które mogłyby być postrzegane jako objaw uprzedzeń lub stronniczości ich pracy.

Autorzy mogą w dowolnej chwili przed przyjęciem artykułu do publikacji, wycofać go składając oświadczenie za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego (Editorial System).

KRYTERIA DOTYCZĄCE AUTORSTWA

W zakresie kryteriów dotyczących autorstwa oraz wskazywania współautorów, Wydawnictwo Termedia przestrzega standardów zalecanych przez Komisję Etyki Publikacji (COPE). Więcej informacji na temat tych kryteriów znajduje się w Raporcie COPE pod adresem publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI RECENZENTÓW

Artykuły są wybierane do publikacji w systemie double blind (podwójnie ślepej) selekcji i publikowane w ramach otwartego dostępu (open access). Recenzenci oceniają prace za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego tytułu. Recenzenci mogą również przekazać indywidualne uwagi odnoszące się do treści pracy. W procesie recenzji recenzenci powinni wykazywać obiektywizm a wszystkie oceny i opinie powinny być bezstronne. Nie powinno dochodzić do konfliktu interesów po stronie recenzentów (przed przystąpieniem do recenzji, recenzenci składają odpowiednie oświadczenie). W razie uzasadnionej potrzeby, recenzenci powinni wskazać odpowiednie publikacje, które nie są ujęte czy zacytowane w pracy. Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności recenzowanych prac przed ich publikacją.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI REDAKCJI

Redakcja dokonuje wyboru artykułów przyjętych do publikacji. Redakcja wykonuje swoje obowiązki w sposób zrównoważony, obiektywny i uczciwy, a także niedyskryminujący ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub poglądy polityczne, pochodzenie czy narodowość autorów.

Wydawnictwo i Redakcja wyraża gotowość opublikowania korekt, wyjaśnień i przeprosin, a także wycofania publikacji w razie uzasadnionej potrzeby.

W przypadku podejrzenia, że doszło do zastosowania niewłaściwej procedury badawczej opisanej w pracy nadesłanej przez autorów, autorzy są zobligowani przez Redakcję do złożenia – o ile nie została jeszcze złożona – informacji w sprawie zatwierdzenia opisanej procedury badawczej przez odpowiednio powołaną komisję etyczną ds. prób klinicznych.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.