en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Białaczka i jej wpływ na życie codzienne dziecka w aspekcie bio – psycho – społecznym

Dorota Kochman
1
,
Mariola Rybka
2
,
Kinga Kuflewska
3

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Polska
2.
Wydział Nauko Zdrowiu, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Polska
3.
Oddział dziecięcy, Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu, Polska
Data publikacji online: 2022/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy jest analiza i ocena poziomu funkcjonowania w zakresie sfery bio-psycho-społecznej dzieci chorych na białaczkę.

Materiał i metody
Za pomocą metody badawczej, jaką jest sondaż diagnostyczny, przy użyciu techniki ankietowania, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa badano jakość życia dzieci chorych na białaczkę. Procedura badawcza została przygotowana również na podstawie przeprowadzenia oryginalnej wersji kwestionariusza KIDSCREEN 27. Badanie przeprowadzono wśród 100 osób obojga płci - dziewcząt i chłopców. Badani to dzieci, które były pacjentami Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza - Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy.

Wyniki
Choroba to ciężki okres w życiu każdego człowieka. Dzieci w szczególnie ciężki sposób przeżywają każdą chorobę. Białaczka należy do chorób przewlekłych. Białaczka to najczęstsze schorzenie krwi u dzieci mimo, że nowotwory wśród dzieci występują bardzo rzadko. Proces leczenia jest długotrwały i wyczerpujący dla tak młodego człowieka. Wszystko to składa się na obniżenie jakości życia w sferze bio-psycho-społecznej dziecka. Białaczka w badanej grupie wpływa negatywnie na każdą ze sfer życia człowieka. Dochodzi do zaburzeń zdrowia fizycznego, psychicznego i relacji społecznych dziecka.

Wnioski
Jakość życia dziecka w czasie choroby jaką jest białaczka zmienia się na wielu płaszczyznach. Od czasu rozpoznania choroby zmienia się wiele aspektów dotyczących sfery bio-psycho-społecznej życia dziecka. Pogorszeniu ulega każde ze sfer życia dziecka chorego na białaczkę w większym lub mniejszym stopniu.Aim
The aim of the study is to analyze and evaluate the level of bio-psycho-social work in children suffering from leukemia.

Material and methods
The quality of life of children suffering from leukemia was examined with the use of the diagnostic survey method, with the use of self-authored questionnaires. The research procedure was also prepared on the basis of the original version of the KIDSCREEN 27 questionnaire. The research was conducted among 100 people. The respondents were children who were patients of the University Hospital. A.Jurasza - Department of Pediatrics’, Hematology and Oncology in Bydgoszcz.

Results
Illness is a difficult period in everyone's life. Children experience any illness in a particularly difficult way. Leukemia is a chronic disease. The treatment process is long and exhausting for such a young person. All this contributes to a reduction in the quality of life in the child's bio-psycho-social sphere. With the help of the above-mentioned research tools, it has been shown that leukemia in the studied group has a negative impact on each of the spheres of human life. The child's physical and mental health and social relations are disturbed.

Conclusions
The quality of a child's life during the leukemia disease period changes on many levels. Since the diagnosis of the disease, many aspects of the child's bio-psycho-social life have changed. Each of the spheres of life of a child suffering from leukemia deteriorates to a greater or lesser extent.

słowa kluczowe:

białaczka, jakość życia, dziecko

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.