en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w opiece ambulatoryjnej

Ewelina Cudzik
1
,
Krzysztof Cudzik
1
,
Bożena Zboina
1
,
Renata Barbara Stępień
2
,
Dorota Kozieł
2
,
Barbara Ślusarska
3

1.
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
3.
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była ocena jakości życia chorych na POChP w warunkach ambulatoryjnych z perspektywy nasilenia obturacji oskrzeli i objawów chorobowych.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono u 319 pacjentów z POChP leczonych w poradni chorób płuc. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz Szpitala Świętego Jerzego (SGRQ), Test Oceny POChP (CAT) oraz wyniki badania spirometrycznego

Wyniki
Uzależnienie od tytoniu dotyczyło 99,4% badanych. Globalna ocena jakości życia (QoL) życia chorych badanej grupy uzyskała wynik średni 44,67±8,94. Najniższa QoL dotyczyła podskali Objawy ze średnią wyników 76,46±8,80. W podskali Aktywność średni wynik kształtował się na poziomie 47,14±12,75. Najwyższą QoL pacjenci uzyskali w podskali Wpływ na życie, gdzie średnia wyników była równa 31,45±11,18. Ogólna jakość życia była istotnie ujemnie skorelowana z ciężkością obturacji oskrzeli (p<0,001) oraz nasileniem objawów związanych z POChP w ocenie testem CAT tj. kaszlem (p<0,001), zaleganiem śluzu w oskrzelach (p<0,001), uciskiem w klatce piersiowej (p<0,001), zadyszką (p<0,001), brakiem poczucia pewności (p<0,001), gorszym snem (p<0,001), brakiem energii do działania (p<0,001), trudnościami związanymi z czynnościami życia codziennego (p<0,004)

Wnioski
Pacjenci z POChP wymagają działań w zakresie edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na eliminację palenia tytoniu, a także profilaktyki trzeciorzędowej związanej z chorobą zasadniczą, a także chorobami układu krążenia i cukrzycą. Jakość życia badanych pacjentów jest determinowana głównie stanem klinicznym związanym z nasileniem objawów i stopniem upośledzenia czynności płuc.Aim
The objective of the study was to assess the quality of life of COPD patients in outpatient care from the perspective of increased bronchial obturation and disease symptoms.

Material and methods
The study was performed in 319 patients with COPD receiving outpatient care at a clinic for pulmonary diseases. The study was conducted by means of a diagnostic survey using the standardized St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), the COPD Assessment Test (CAT), and spirometry test results.

Results
Smokers accounted for 99.4% of the subject population. The average overall quality of life (QoL) score for patients in the study group was 44.67 ± 8.94. The lowest QoL scores, averaging at 76.46 ± 8.80, were reported for the symptoms subscale. The average score for the activities subscale was 47.14 ± 12.75. The highest QoL scores, averaging at 31.45 ± 11.18, were reported for the impact subscale. The overall quality of life was significantly inversely correlated with severe bronchial obturation p<0.001) and the severity of COPD symptoms as assessed using the CAT scale, i.e. cough (p<0.001), phlegm (p<0.001), chest tightness (p<0.001), breathlessness (p<0.001), confidence (p<0.001), sleep (p<0.001), lack of energy (p<0.001), and limitations regarding everyday activities (p<0.004).

Conclusions
Patients with COPD require health education to address tobacco control, as well as tertiary prevention of the primary disease, cardiovascular diseases, and diabetes. The quality of life of the study patients is determined mainly by the clinical condition associated with the severity of the symptoms and the degree of lung function impairment.

słowa kluczowe:

jakość życia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, SGRQ

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe