en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego

Szymon Grochans
1
,
Kamila Rachubińska
2
,
Anna Maria Cybulska
2
,
Wioletta Maria Iżak
3

1.
Department of Biochemistry and Medical Chemistry, Pomeranian Medical University in Szczecin, Polska
2.
Department of Nursing, Pomeranian Medical University in Szczecin, Polska
3.
SKN Department of Nursing, Pomeranian Medical University in Szczecin, Polska
Data publikacji online: 2021/07/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów przed i 6 tygodni po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego.

Materiał i metody
Badaniami objęto 89 chorych w wieku 27–84 lat, zakwalifikowanych do planowego zabiegu wszczepienia endoprotezy. Uczestnicy byli hospitalizowani na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a następnie znajdowali się pod opieką Poradni Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Szczecinie. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano kwestionariusz SF-36 oraz kwestionariusz autorski.

Wyniki
Zarówno zmienne socjodemograficzne (wiek, płeć, poziom wykształcenia), jak i określone zmienne medyczne (Body Mass Index , ból, choroby współistniejące, leki przeciwbólowe Yesing) miały wpływ na poprawę jakości życia po operacji. Ponadto stan cywilny, miejsce zamieszkania, aktywność fizyczna oraz wcześniejsze zastosowanie endoprotez nie wpłynęły na poprawę jakości życia.

Wnioski
1. Pacjenci w badaniu wykazali znaczną poprawę jakości życia po zastosowaniu endoprotezy stawu biodrowego w porównaniu z okresem poprzedzającym operację. 2. Osoby starsze osiągnęły przede wszystkim poprawę funkcjonowania fizycznego, kobiety - lepsze zdrowie psychiczne, a osoby z niskim wykształceniem doświadczyły poprawy funkcjonowania fizycznego. 3. Udział w rehabilitacji przed zabiegiem znacząco wpłynął na poprawę ogólnego samopoczucia pacjenta po zabiegu. 4. Zastosowanie endoprotezy znacznie złagodziło ból - jakość życia pacjentów, którzy odczuwali silny ból przed zabiegiem, znacznie się poprawiła po operacji, a osoby z otyłością drugiego stopnia odnotowały znaczną poprawę w zakresie bólu.Introduction
The aim of this study was to assess the quality of life in patients who underwent hip joint endoprosthesis implementation, prior and 6 weeks after the surgery.

Material and methods
The study included 89 patients who were qualified for the elective endoprosthesis implementation procedure, aged between 27 and 84 years. The participants were hospitalized in the Department of Trauma and Orthopaedic Surgery and afterward were under the care of the Orthopedic Outpatient Clinic of Autonomous Public Provincial Polyclinical Hospital in Szczecin. To conduct analysis, the SF-36 questionnaire and the author’s own questionnaire were used.

Results
Both sociodemographic (age, sex, level of education) and certain medical variables (BMI, pain, concomitant diseases, Yesing pain medication) had an influence on improvement in the quality of life after the surgery. Marital status, place of residence, physical activity, and previous implementation of endoprostheses did not impact the quality-of-life improvement.

Conclusions
Patients in the study showed a significant improvement in the quality of life after the hip endoprosthesis implementation in comparison with the period predeceasing the surgery. The elderly achieved above all improved physical functioning, women – better mental health, and individuals with low-level education experienced improvements in physical functioning. Participating in rehabilitation before the surgery considerably improved patient’s general perception of health after the procedure. The implementation of endoprosthesis substantially relieved pain – the life quality of patients who experienced severe pain before the surgery greatly improved after the surgery, and individuals who suffer from second-degree obesity reported a significant improvement in terms of pain.

słowa kluczowe:

jakość życia, endoproteza, chirurgia

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe