en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową leczonych metodą chemioterapii i radioterapii

Piotr Jarzynkowski
1
,
Renata Piotrkowska
1
,
Adriana Witkowska
2
,
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
3

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Polska
2.
Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Polska
3.
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Polska
Data publikacji online: 2022/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy było określenie poziomu jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową leczonych metodą chemioterapii i radioterapii

Materiał i metody
Badaniami objęto 100 dorosłych osób z chorobą nowotworową leczonych metodą chemioterapii i radioterapii. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą standaryzowanego kwestionariusza EORTC QLQ-C30 v.s 3.0 oraz kwestionariusza własnego autorstwa pozwalającego na zebranie danych społeczno-demograficznych. Wszystkie obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 25 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2016. Przy ich użyciu wykonano analizę statystyk opisowych wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa, testy Kruskala-Wallisa, testy U Manna-Whitney’a oraz analizy korelacji rangowej ρ Spearmana. Za poziom istotności uznano klasyczny próg α = 0,05.

Wyniki
Spośród 100 pacjentów z rakiem, 94% miało obciążenie genetyczne. Na jakość życia większości pacjentów miała wpływ ich płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, sytuacja zawodowa, objawy i zastosowane leczenie. Wyższy poziom jakości życia był wśród kobiet, osób w młodym wieku, mieszkańców miast, osób z wyższym wykształceniem, uczących się oraz leczonych metodą radioterapii. Średni wynik poziomu jakości życia wynosił 3,33.

Wnioski
Pacjenci z rakiem doświadczyli wielu objawów związanych zarówno z chorobą jak i leczeniem, które wpłynęły na ich jakość życia. Istnieje potrzeba opracowania interwencji w celu skutecznego leczenia, które umożliwią pacjentom większe poczucie kontroli nad ich chorobą i leczeniem oraz poprawę jakości życia.Aim
The aim of the study was to determine the quality of life in cancer patients treated with chemotherapy and radiotherapy

Material and methods
The study included 100 adults with cancer treated with chemotherapy and radiotherapy. The diagnostic survey method was used. The study was conducted using the standardized EORTC QLQ-C30 v.s 3.0 questionnaire and the proprietary questionnaire that allowed for the collection of socio-demographic data. All statistical calculations were performed using the IBM SPSS Statistics 25 package and the Excel 2016 spreadsheet. They were used to analyze descriptive statistics with the Kolmogorov-Smirnow test, Kruskal-Wallis tests, Mann-Whitney U tests and Spearman's rank correlation analysis. . The classical threshold α = 0.05 was considered the level of significance.

Results
Of the 100 cancer patients, 94% had a genetic burden. The quality of life of the majority of patients was influenced by their sex, age, place of residence, education, professional situation, symptoms and treatment. A higher level of quality of life was observed among women, young people, city dwellers, people with higher education, students and those treated with radiotherapy. The mean quality of life score was 3.33.

Conclusions
Cancer patients experienced many symptoms related to both the disease and the treatment that affected their quality of life. There is a need to develop interventions for effective treatment that will enable patients to feel more in control of their disease and treatment, and to improve their quality of life.

słowa kluczowe:

jakość życia, radioterapia, chemioterapia, choroba nowotworowa

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.