en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Kompleksowy wywiad i badanie fizykalne w praktyce pielęgniarskiej

Ewa Jolanta Borowiak
1
,
Krystyna Bogus
1
,
Jolanta Glińska
2

1.
Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
2.
Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Data publikacji online: 2021/02/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zidentyfikowanie czynników determinujących wykonywanie przez pielęgniarki kompleksowego wywiadu i badania fizykalnegoMateriał i metodyBadanie przeprowadzono w grupie 828 pielęgniarek (549) i studentów pielęgniarstwa (279). Kryteriami włączenia było: wykonywanie zawodu pielęgniarki lub studiowanie na kierunku pielęgniarstwo, ukończenie szkolenia w zakresie badania fizykalnego oraz dobrowolna zgoda na udział w badaniu. Autorzy badania zastosowali metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem własnego kwestionariusza. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki
W praktyce zawodowej realizację kompleksowego wywiadu i badania fizykalnego pacjenta deklarowało tylko 42.8% pielęgniarek. Badani wskazali na istnienie trudności w realizacji wywiadu i badania fizykalnego w praktyce pielęgniarskiej tj.: małe wsparcie ze strony lekarzy, pielęgniarek, kadry zarządzającej oraz brak czasu/nadmiar obowiązków, brak wiedzy i umiejętności, brak akceptacji ze strony pacjentów, brak odpowiedniego sprzętu/pomieszczeń. Szkolenia pielęgniarek, lekarzy, kadry kierowniczej, zwiększenie obsad pielęgniarek, zmniejszenie obowiązków, możliwość współpracy/konsultacji z lekarzem oraz przystosowany lokal i odpowiednie jego wyposażenie oraz edukacja pacjentów mogą przyczynić się do likwidacji wymienionych wyżej trudności.

Wnioski
Małe wsparcie ze strony lekarzy i pielęgniarek oraz brak czasu spowodowany nadmiarem obowiązków, to główne czynniki niewykonywania przez pielęgniarki kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego. Szkolenia pielęgniarek, lekarzy, kadry kierowniczej w zakresie nowych kompetencji pielęgniarek, zwiększenie obsad pielęgniarek, przystosowanie pomieszczeń oraz odpowiednie ich wyposażenie to elementy mogące zmotywować pielęgniarki do samodzielnego przeprowadzania wywiadu i badania fizykalnego pacjentów.Introduction
Identification of factors determining nurse’s performance of a comprehensive history taking and physical examination. Material and methodsThe material was collected in a group of 828 nurses and nursing students. Inclusion criteria were: practicing as a nurse or studying in the field of Nursing, passing training in Physical examination and voluntary compliance for participation in the study. The authors used the diagnostic survey method, with the application of their own questionnaire. Obtained results were statistically analysed.

Results
In practice, only 42.8% of nurses declared that a comprehensive interview and physical examination of a patient had been carried out. Respondents pointed out difficulties in the implementation of history taking and physical examination in nursing practice, i.e. low support from doctors, nurses, management and lack of time/excess of responsibilities, lack of knowledge and skills, lack of acceptance by patients, lack of appropriate equipment/rooms. Training of nurses, doctors, management staff, increasing the nursing staff, reducing and their duties, the possibility of cooperation/consultation with a doctor, adaptation of premises along with their appropriate equipment, and patient education may contribute to the liquidation of the above mentioned difficulties.

Conclusions
Little support from doctors, nurses and lack of time due to an excess of responsibilities are a major factors in the failure of nurses comprehensive history taking and physical examination. Training of nurses, doctors, and management staff in the scope of nurse’s competence, increasing the number of nurses, adapting the rooms and their appropriate equipment are elements that can motivate nurses to conduct independently history taking and physical examination of patients.

słowa kluczowe:

praktyka pielęgniarska, pielęgniarka, wywiad, badanie fizykalne

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe