en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

OCENA PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH PRZEZ PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ I POCHP

Małgorzata Elżbieta Starczewska
1
,
Halina Raczewska
2
,
Kamila Rachubińska
3

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
2.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
3.
Doktorantka w Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych w grupie chorych na astmę oskrzelową oraz POCHP z uwzględnieniem czynnikow demograficznych i medycznych.

Materiał i metody
W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 136 respondentow. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety, skali dostosowania do zaleceń farmakologicznych ARMS, skali Akceptacji choroby - AIS oraz Berlińskiej Skali Wsparcia Społecznego - BSSS.

Wyniki
Badanie wykazało, iż pacjenci pulmonologiczni uzyskali średnio 17,65 punktow kwestionariusza ARMS i 26,58 pkt. kwestionariusza AIS. Z kolei według BSSS średnie poziomy wszystkich rodzajow wsparcia społecznego są wyższe niż poziomy neutralne.Na przestrzeganie przez pacjentow zaleceń terapeutycznych istotnie wpływają schorzenia, na ktore przewlekle chorują ankietowani (p<0,05).Spośrod danych demograficznych znaczenie dla przestrzegania zaleceń miało jedynie miejsce zamieszkania respondentow (p<0,05).

Wnioski
Pacjenci chorujący przewlekle na astmę oskrzelową i POChP przestrzegali zaleceń terapeutycznych w stopniu zadowalającym. Chorzy mieszkający w dużych miastach, a także chorujący na astmę lepiej przestrzegali zaleceń terapeutycznych. Poziom akceptacji choroby pulmonologicznej w badanej populacji nie miał istotnego wpływu na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Wsparcie osob najbliższych, rodziny, przyjacioł oraz społeczności udzielane choremu ma istotne znaczenie dla poziomu przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Istotnym działaniem pracownikow ochrony zdrowia powinno być zwrocenie uwagi i podjęcie działań w stosunku do osob dłużej chorujących, ktore nie wykazują aktywności w poszukiwaniu wsparcia społecznego.Aim
The aim of the study was to assess the compliance with therapeutic recommendations in the group of patients suffering from bronchial asthma and COPD; demographic and medical factors were also included.

Material and methods
The study comprised 136 respondents and was conducted by means of a diagnostic survey. The tools used in the survey included: authors’ own questionnaire, the scale of adaptation to the pharmacological recommendations - ARMS, the scale of the disease acceptance - AIS and the Berlin Social Support Scale - BSSS.

Results
The study showed that pulmonary patients obtained an average of 17.65 points in ARMS questionnaire and 26.58 points in AIS questionnaire; according to BSSS, the average levels of all types of social support were higher than neutral levels.The patients’ compliance with therapeutic recommendations is significantly influenced by the diseases for which the respondents chronically suffer (p<0.05).On the compliance with therapeutic recommendations; only the respondents’ place of residence was of some significance (p<0.05).

Conclusions
Patients with chronic bronchial asthma and COPD followed the therapeutic recommendations satisfactorily. The level of acceptance of a pulmonary disease in the studied population did not have a significant impact on compliance with therapeutic recommendations. The support provided to the patient by relatives, family, friends and community is vitally meaningful to the level of compliance with therapeutic recommendations.

słowa kluczowe:

przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, akceptacja choroby, wsparcie społeczne, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe