en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia u chorych na astmę zależna od stopnia kontroli choroby, wskaźnika masy ciała oraz palenia papierosów

Daria Mądrowska
1
,
Anna Knyszyńska
2
,
Anna Lubkowska
2

1.
1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
2.
Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Data publikacji online: 2021/02/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Astma jest przewlekłą chorobą zapalną układu oddechowego przebiegającą ze zmniejszeniem przepływu powietrza wydychanego przez drogi oddechowe, której towarzyszy grupa charakterystycznych objawów klinicznych: kaszel, duszność, ucisk w klatce piersiowej i świszczący oddech. Astma ze względu na przebieg oraz proces leczenia, może modyfikować jakość życia. Cel pracy to ocena jakości życia chorych na astmę z uwzględnieniem stopnia kontroli choroby, wskaźnika masy ciała BMI i palenia papierosów.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 124 chorych na astmę. Dane zebrano z użyciem elektronicznego sondażu diagnostycznego złożonego z autorskiego kwestionariusza ankiety, Testu Kontroli Astmy (ACT) oraz Kwestionariusza Szpitala Świętego Jerzego (SGRQ). Wyniki opracowano w programie R. W analizie statystycznej wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana (rho), test Andersona-Darlinga (AD Test), Mann-Whitney Test oraz test Kruskala-Wallisa. Za istotność statystyczną przyjęto p≤0,05.

Wyniki
W badaniu wykazano obniżenie jakości życia astmatyków. Osoby z lepszą kontrolą choroby miały istotnie wyższą jakość życia. Chorzy z wyższym wskaźnikiem BMI miały istotnie mniejszy komfort życia (domena „Objawy”, „Wpływ na życie”, wynik globalny). Palenie papierosów nie modyfikowało jakości życia.

Wnioski
Determinantami gorszej jakości życia chorych na astmę są: zła kontrola choroby i wysoki wskaźnik BMI.Introduction
Asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory system that results in a reduced airflow exhaled by respiratory tract, accompanied by a group of characteristic clinical symptoms: cough, dyspnoea, chest tightness and wheezing. Asthma, due to the course and treatment process, may modify the quality of life (QoL). Assessment of the quality of life in patients with asthma, including the degree of disease control, Body Mass Index (BMI) and ciggaret smoking.

Material and methods
The research was carried out among 124 patients with asthma. Data were collected by Internet using a diagnostic survey method consisting of the author’s questionnaire, the Asthma Control Test (ACT) and Saint George’s Hospital Questionnaire (SGRQ). The results were processed in the R program. In statistical analysis Spearman’s rho, Anderson-Darling test (Test AD), Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis test were used. Statistical significance was accepted for p ≤ 0.05.

Results
Research results showed a deterioration in the quality of life of asthmatics. People with better disease control had a significantly higher quality of life. Patients with a higher BMI had a significantly lower quality of life (“Symptoms”, “Impact on life” domain, global score). Smoking cigarettes did not influence the quality of life.

Conclusions
Determinants of worse quality of life in asthma patients are primarily: poor control of the disease and a high BMI.

słowa kluczowe:

jakość życia, astma, SGRQ, ACT

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe