en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena poziomu wiedzy i postaw pacjentów onkologicznych w zakresie dostępu naczyniowego typu port dożylny

Renata Piotrkowska
1
,
Piotr Jarzynkowski
1
,
Marcelina Bożejewicz
1
,
Katarzyna Kwiecień-Jaguś
2

1.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Polska
2.
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Polska
Data publikacji online: 2022/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była analiza poziomu wiedzy pacjentów onkologicznych w zakresie dostępu naczyniowego typu port dożylny.

Materiał i metody
Materiał badań stanowili pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową, leczeni w Klinice Onkologii i Radioterapii w Gdańsku, u których zastosowano chemioterapię. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Na przeprowadzenie badan uzyskano zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym o numerze rejestracyjnym NKBBN/86/2022. Wszystkie obliczenia statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego IBM SPSS 23 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel 2016. We wszystkich obliczeniach za poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05.

Wyniki
W badaniach wzięło udział 55 chorych z chorobą nowotworową i wszczepionym portem dożylnym, u których stosowano chemioterapię. Średni wiek ankietowanych to 54 lata SD 13,04. Wyniki w teście wiedzy mieściły się w przedziale od 0 do 12 punktów. Najniższym uzyskanym przez badanych wynikiem było Min = 2 a najwyższym Max = 10. Średni wynik to M = 6,00 przy odchyleniu standardowym SD = 2,31.

Wnioski
Wyższe wykształcenie oraz wiek respondentów nie mają wpływu na poziom posiadanej wiedzy z zakresu pielęgnacji portu dożylnego. Wyższy poziom wiedzy w zakresie pielęgnacji portu dożylnego posiadały kobiety. Badani z dostępem naczyniowym odczuwali wysoką satysfakcję z posiadania portu oraz pozytywnie oceniali jego funkcjonowanie.Aim
The aim of the study was to analyze the level of knowledge of cancer patients in the field of vascular access of the intravenous port type.

Material and methods
The research material consisted of patients with diagnosed neoplastic disease, treated at the Department of Oncology and Radiotherapy in Gdańsk, who received chemotherapy. The research used the method of a diagnostic survey, the research tool was a questionnaire of own authorship. The research was approved by the Independent Bioethical Committee for Scientific Research at the Medical University of Gdańsk, registration number NKBBN / 86/2022. All statistical calculations were performed with the use of the IBM SPSS 23 statistical package and the Excel 2016 spreadsheet. In all calculations, p ≤ 0.05 was assumed as the level of significance.

Results
The study involved 55 patients with cancer and an implanted intravenous port, receiving chemotherapy. The mean age of the respondents was 54 years, SD 13.04. The results in the knowledge test ranged from 0 to 12 points. The lowest result obtained by the respondents was Min = 2 and the highest was Max = 10. The mean result is M = 6.00 with the standard deviation SD = 2.31.

Conclusions
Higher education and the age of the respondents did not affect the level of knowledge in the field of intravenous port care. Women had a higher level of knowledge in the field of intravenous port care. The subjects with vascular access felt high satisfaction with having a port and positively assessed its functioning.

słowa kluczowe:

port dożylny, wiedza pacjentów, chemioterapia

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.