en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena ryzyka depresji wśród pacjentów onkologicznych w podeszłym wieku

Marian Wiesław Fidecki
1
,
Marek Wytrzyszczewski
1
,
Mariusz Wysokiński
1
,
Katarzyna Przylepa
2

1.
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
2.
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
Data publikacji online: 2022/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem badań było określenie ryzyka depresji wśród pacjentów w podeszłym wieku z chorobą nowotworową.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w grupie 110 pacjentów w podeszlym wieku z chorobą nowotworową. Wśród badanych 54.55% stanowili mężczyźni. Najwięcej badanych było w wieku 66-74 lat (46.00%). Zdecydowana większość seniorów pozostawała w związku małżeńskim (65.46%). Największy odsetek badanych posiadało wykształcenie wyższe (33.60%). Aż 81.00% seniorów mieszkało z rodziną. Jako narzędzie badawcze wykorzystano Geriatryczną Skalę Depresji.

Wyniki
Na podstawie oceny pacjentów skalą GDS stwierdzono, że aż 66.50% badanych nie wykazuje objawów depresji. Łagodą depresję stwierdzono u 25.50% badanych, a grupa 8.00% miała objawy ciężkiej depresji. 52.00% kobiet nie wykazywało objawow depresji a 18.00 mialo objawy cięzkiej depresji. Lepszą kondycją wykazywali się mężczyźni, gdzie aż 78.33% nie wykazywało objawów depresji i u żadnego z nich nie stwierdzono objawów ciężkiej depresji. Najmniejsze ryzyko depresji stwierdzono w grupie pacjentów w wieku 60-65 lat, 69.70% nie miało jej objawów. Badani z najstarszego przedziału wieku (75-88 lat) wykazywali największ eryzyko depresji, 15.38% miało objawy głębokiej depresji.

Wnioski
W badanej grupie pacjentów onkologicznych w podeszłym wieku stwierdzono dość niskie ryzyko występowania objawów depresyjnych. Płeć badanych, stan cywilny, poziom wykształcenia oraz fakt z kim badani mieszkają wpływały na ryzyko występowania depresji. Rodzaj choroby nowotworowej istonie różnicował ryzyko depresji w badanej grupie seniorów.Aim
The aim of the study was to determine the risk of depression in elderly patients with cancer.

Material and methods
The research was carried out in a group of 110 elderly patients with neoplastic disease. Among the respondents, 54.55% were men. Most respondents were aged 66-74 (46.00%). The vast majority of seniors were married (65.46%). The largest percentage of the respondents had higher education (33.60%). As many as 81.00% of seniors lived with their families. The Geriatric Depression Scale was used as a research tool.

Results
Based on the assessment of patients using the GDS scale, it was found that as many as 66.50% of the respondents did not show symptoms of depression. Mild depression was found in 25.50% of respondents, and the group of 8.00% had symptoms of severe depression. 52.00% of women did not show symptoms of depression and at 6.00 p.m. they had symptoms of severe depression. Men were in better condition, as many as 78.33% did not show symptoms of depression and none of them showed symptoms of severe depression. The patients in the oldest age group (75-88 years old) showed the highest risk of depression, 15.38% had symptoms of severe depression.

Conclusions
In the examined group of elderly cancer patients, a relatively low risk of depressive symptoms was found. The sex of the respondents, marital status, level of education and the fact who the respondents live with influenced the risk of depression. The type of neoplastic disease significantly differentiated the risk of depression in the studied group of seniors.

słowa kluczowe:

depresja, Geriatryczna Skala Depresji, osoby w podeszłym wieku, pacjent onkologiczny

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.