en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy typu II (jako długoterminowego problemu zdrowotnego) wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Adrianna Frydrysiak - Brzozowska
1
,
Mariola Głowacka
1
,
Karolina Gawlińska
1
,
Katarzyna Italiano
1
,
Damian Majczak
1
,
Miłosz Gitner
1

1.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Polska
Data publikacji online: 2022/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
W ciągu ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost częstości występowania cukrzycy. Terminem tym określa się grupę zaburzeń metabolicznych, które charakteryzuje występowanie hiperglikemii będącej skutkiem nieprawidłowego wydzielania lub działania insuliny, bądź też kombinacji obu tych stanów. Przewlekłe podwyższenie poziomu glukozy we krwi może stać się przyczyną zaburzeń funkcjonowania i niewydolności niektórych narządów. . Do czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 zalicza się: styl życia, czynniki genetyczne, wiek, płeć oraz występowanie innych problemów zdrowotnych, takich jak m. in. otyłość czy nadciśnienie tętnicze. Celem badania było określenie oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 130 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety, która składała się z kwestionariusza konstrukcji własnej oraz kwestionariusza oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy FINDRISK. Kwestionariusz konstrukcji własnej składał się z metryczki oraz zapisu wyników dokonanych pomiarów, takich jak: waga, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi i tętno. Na podstawie odpowiednich danych określono indywidualnie przedział BMI dla każdego studenta oraz sklasyfikowano jego wartość ciśnienia tętniczego krwi według najnowszego podziału.

Wyniki
Dokonując analizy wyników uzyskanych przez studentów poszczególnych kierunków, zauważono, że grupa osób posiadających niskie ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 w ciągu najbliższych 10 lat jest najliczniejsza wśród studentów kosmetologii (82,5%; N-33), natomiast najmniej liczna – wśród studentów pielęgniarstwa (63%; N-44).

Wnioski
Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku uczący się na poszczególnych kierunkach studiów odznaczają się różnym stopniem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.Aim
In recent years the systematic increase in the diabetes prevalence has been observed. The term defines the group of metabolic disorders characterized by hyperglycaemia presence being the result of abnormal insulin secretion or action, or combination of those conditions. The chronic increase of glucose level in blood may become the cause of functioning disorder and failure of selected organs. Purpose Establishing of risk assessment for type 2 diabetes among the students of the Faculty of Health sciences of the Mazovian State University in Płock.

Material and methods
The research has been conducted within the group of 130 students of the Faculty of Health Sciences of the Mazovian State University in Płock. The self-made questionnaire and Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) have been used. Self-made questionnaire contained of metrics and result record of done survey, such as: weight, height, arterial pressure and pulse. Using the relevant data, the BMI range for each student was determined individually and their blood pressure values were classified according to the latest classification.

Results
When analysing the student results of selected faculties, it has been noted that the largest group of people having low risk of type 2 diabetes in the next 10 years includes the students of cosmetology (82,5%; N-33), whereas the smallest group includes nursing students (63%; N-44).

Conclusions
Students of the Faculty of Health Sciences of the Mazovian State University in Płock studying on particular field of study are characterized by different degree of risk of developing type 2 diabetes.

słowa kluczowe:

FINDRISC, cukrzyca typu 2, cukrzyca, Skala Oceny Ryzyka Wystąpienia Cukrzycy typu II

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.