en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa utrzymania centralnego cewnika żylnego (CVC) u pacjentów pediatrycznych poza oddziałem intensywnej terapii.

Grażyna Dykowska
1
,
Małgorzata Jadczak
2
,
Izabela Gołębiak
3

1.
Head of Department of Health Economics and Medical Law Faculty of Health Sciences Medical University of Warsaw,
Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Medical University of Warsaw, Polska
2.
Workgroup for Practice at the Polish Society of Anesthesiological and Intensive Care Nurses, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
University Clinical Centre at the Medical University of Warsaw, Child Clinical Hospital in Warsaw, Polska
3.
Medical Department, a. Lazarski University,, Polska
Data publikacji online: 2022/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa podtrzymywania centralny cewnik żylny u pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami układu nerwowego przebywających poza oddziałem intensywnej terapii.

Materiał i metody
Na potrzeby badań wykorzystano analizę dokumentacji medycznej. Przeanalizowano dokumentację 100 pacjentów centralnym cenikiem żylnym, za okres od 2016 do 2018 roku w grupie pacjentów pediatrycznych.

Wyniki
Głównymi wskazaniami do implantacji CVC są trudne żyły obwodowe i przedłużona farmakoterapia. Wielokrotne kaniulacje żył obwodowych są zarówno bolesne, jak i stresujące. Główną przyczyną hospitalizacji badanej grupy były zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego wymagające leczenia operacyjnego. Wskazaniem do cewnikowania centralnego (CVC) są przededwszystkim trudne żyły obwodowe. Najczęstszym powikłaniem było zaczerwienienie w miejscu wprowadzenia. W wyniku badań wykazano korelację pomiędzy wiekiem pacjenta pediatrycznego a trudnymi żyłami u tyc dzieci oraz między schorzeniem dziecka a brakiem możliwości kaniulacji żył obwodowych. Czas trwania CVC nie był związany z długością hospitalizacji dziecka w szptalu

Wnioski
Ścisła kontrola i monitorowanie CVC pozwala na jego bezpieczne utrzymanie u pacjentów pediatrycznych wymagających długotrwałej farmakoterapii poza oddziałem intensywnej terapii. Dzięki codziennej ocenie miejsca wszczepienia linii centralnej można uniknąć groźnych powikłań infekcyjnych związanych z cewnikiem żylnym, które wydłużają hospitalizację. Wskazania do pozostawienia CVC powinny być precyzyjne, a linię centralną należy usunąć, gdy nie ma już wskazań do jej zastosowania.Aim
Assessment of the effectiveness and safety of CVC maintenance in pediatric patients with nervous system disorders outside the ICU in a pediatric hospital

Material and methods
Medical documentation analysis has been used for the purposes of this research. Documentation of 100 CVC patients has been analysed for the period from 2016 to 2018 in the paediatric patient group.

Results
The main indications for CVC implantation are difficult peripheral veins and prolonged drug therapy. Multiple peripheral venous cannulations are both painful and stressful. The main reason for the hospitalization of the study group was central nervous system disorders requiring surgery. An indication for CVC - difficult peripheral veins. The most common complication was redness at the insertion site. There was a correlation between the patient's age and difficult veins, and between the disease and the inability to cannulate peripheral veins. The duration of CVC was not related to the length of hospitalization.

Conclusions
Strict control and monitoring of CVC allows to maintain it safely in paediatric patients requiring lengthy pharmacotherapy outside an intensive care unit. Due to everyday assessment of the site of central line implantation it is possible to avoid dangerous infectious complications related to a venous catheter, which prolong hospitalisation. Indications for CVC to remain in place should be precise and the central line should be removed as soon as there are no longer any indications for its use.

słowa kluczowe:

pacjent pediatryczny, OIT, centralny cewnik żylny

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.