en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Polska adaptacja skali inteligencji kulturowej: Prezentacja narzędzia

Krystian Barzykowski
1
,
Anna Majda
2
,
Paweł Przyłęcki
3

1.
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Polska
2.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
3.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Inteligencja kulturowa stanowi jeden z kluczowych elementów kompetencji społecznych we współczesnym zglobalizowanym świecie. Dążenie do rozwoju tych kompetencji należy uznać za szczególnie istotne w przypadku pracowników opieki medycznej, którzy coraz częściej spotykają się w swojej codziennej pracy z pacjentami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Edukacja medyczna, powinna uwzględniać konieczność rozwoju inteligencji kulturowej i szukać metod umożliwiających rzetelny i trafny jej pomiar. Inteligencja kulturowa jest konceptem szerszym niż inteligencja emocjonalna, uwzględnia umiejętność odróżniania uwarunkowanych kulturowo zachowań od zachowań wynikających z indywidualnych (a więc pozakulturowych) uwarunkowań (np. cech osobowości). Celem pracy było omówienie i rekomendacja możliwości stosowania polskiej adaptacji Skali Inteligencji kulturowej (Cultural Intelligence Scale; CQS) [1] przy ocenie kompetencji kulturowych pracowników opieki medycznej.

Materiał i metody
Procedurę adaptacji CQS do polskich warunków przeprowadzono na grupie profesjonalistów medycznych i studentów kierunków medycznych (pielęgniarstwo, lekarski). Grupa ta była badana podwójnie z zachowaniem odstępu czasowego minimum 22 dni, przy czym w pierwszym i drugim pomiarze wzięło udział 317 osób. Celem badania, którego procedura została szczegółowo opisana w osobnym artykule [1], było określenie własności psychometrycznych polskiej adaptacji Skali.

Wyniki
CQS posiada zadowalające właściwości psychometryczne i odznacza się wysoką rzetelnością, a struktura czynnikowa zbliżona jest do postulowanej. Trafność teoretyczna i kryterialna zostały również zadowalająco dowiedzione i oszacowane. CQS istotnie statystycznie koreluje z narzędziami badającymi takie zmienne jak: kompetencje międzykulturowe, potrzeba domknięcia poznawczego, empatyczna wrażliwość, inteligencja emocjonalna, aprobata społeczna, oraz wybrane cechy osobowości.

Wnioski
Uzyskane rezultaty przemawiają za stosowaniem CQS w badaniach naukowych wśród profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej oraz studentów kierunków medycznych w warunkach polskich.Aim
Cultural intelligence is one of the key elements of social competences in the modern globalized world in the case of healthcare workers who increasingly encounter patients from different cultural backgrounds in their daily work. The aim of the study was to discuss and recommend the usage of the Polish adaptation of the Cultural Intelligence Scale (CQS) [1] when assessing the cultural competences of healthcare professionals.

Material and methods
The procedure for adapting CQS to Polish conditions was carried out on a group of 317 participants consisting of medical professionals and medical students (nursing, medicine). Participants were examined twice with a minimum time interval of 22 days. The aim of the study, whose procedure was described in detail in a separate article [1], was to determine the psychometric properties (in terms of reliability, internal consistency, factorial structure, test-retest reliability, and theoretical validity, criterion, and convergent validity) of the Polish adaptation of the Scale.

Results
CQS has satisfactory psychometric properties; namely, it is characterized by high reliability and the factor structure is similar to the postulated one. Theoretical and criterion validity have also been satisfactorily proven and evaluated. Finally, CQS significantly correlates with tools examining variables such as cross-cultural competences, the need for cognitive closure, emphatic sensitiveness, emotional intelligence, social desirability, and selected personality traits.

Conclusions
The obtained results support the conclusion that the CQS can be successfully used in empirical research among healthcare professionals and students of medical courses in a Polish context.

słowa kluczowe:

inteligencja kulturowa, wrażliwość kulturowa, adaptacja psychometryczna

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe