en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Poziom akceptacji choroby u pacjentów z cukrzycą typu 2 podczas hospitalizacji a wybrane czynniki społeczno-demograficzne i medyczne

Elżbieta I. Rusin-Pawełek
1
,
Iwona Galińska
2
,
Waldemar Wierzba
3
,
Grażyna Dykowska
4
,
Izabela Gołębiak
5
,
Andrzej Śliwczyński
6

1.
UHE Satellite Campus in Warsaw,, UHE Satellite Campus in Warsaw, University of Humanities and Economics in Lodz, Poland,, Polska
2.
Diabetology and Internal Medicine Clinic, , Central Clinical Hospital of Medical Academy in Warsaw, Poland, Polska
3.
UHE Satellite Campus in Warsaw,, University of Humanities and Economics in Lodz, Poland., Polska
4.
Head of Department of Health Economics and Medical Law Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw , Polnad, Polska
5.
Medical Department, a. Lazarski University,, Polska
6.
UHE Satellite Campus in Warsaw,, University of Humanities and Economics in Lodz, Poland., Polska, Polska
Data publikacji online: 2022/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Określenie znaczenia wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych dla akceptacji choroby wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w szpitalu.

Materiał i metody
Dorośli pacjenci (100) z cukrzycą typu 2 wypełnili zwalidowaną samoopisową skalę akceptacji choroby (AIS) oraz autorski kwestionariusz socjodemograficzny. Dane medyczne, takie jak: poziom glikohemoglobiny (HbA1c), BMI, okres choroby, aktualne leczenie, obecne powikłania cukrzycy zostały zaczerpnięte z dokumentacji medycznej pacjentów.

Wyniki
W badanej grupie średni poziom akceptacji choroby według skali AIS wyniósł 24,77 pkt. Akceptacja choroby zależy od aktualnie stosowanego leczenia i niektórych powikłań cukrzycy występujących u pacjentów. W badanej grupie nie stwierdzono istotnego związku między miejscem zamieszkania a poziomem wykształcenia pacjentów i ich akceptacją choroby, natomiast ich stan cywilny wpływał na poziom akceptacji choroby. Kobiety w badanej grupie nie różnią się istotnie od mężczyzn pod względem akceptacji choroby, obecności powikłań cukrzycy, BMI i poziomu glikohemoglobiny, ani te dwie ostatnie nie wykazują żadnego związku z akceptacją choroby, natomiast związek można zaobserwować w odniesieniu do czasu trwania choroby.

Wnioski
W opiece i działaniach terapeutycznych podejmowanych wobec pacjentów z cukrzycą typu 2 można rozważyć intensyfikację wsparcia dla pacjentów z cukrzycą od dłuższego czasu, owdowiałych, leczonych insuliną, z powikłaniami takimi jak: udar mózgu, nefropatia, Amputacja stopy i kończyny cukrzycowej.Aim
The level of disease acceptance in patients with type 2 diabetes during hospitalization and selected socio-demographic and medical factors

Material and methods
Adult patients (100) with type 2 diabetes, completed the validated self-reports Acceptance of Illness Scale (AIS) and authors’socio-demographic questionnaire. The medical data such as: the level of glycohemoglobin (HbA1c), BMI, period of illness, present treatment, present diabetes complications were taken from the patients’ medical documentation.

Results
In the studied group the average level of illness acceptance according to the AIS scale was 24.77 pts. The acceptance of illness depends on the currently received treatment and some diabetes complications present in the patients. In the group there was no significant relationship between the place of living and the level of education of the patients and their level of illness acceptance, while their marital status affected the level of illness acceptance. The women in the studied group do not differ in a significant way from men in terms of their illness acceptance, presence of diabetes complications, BMI and the level of glycohemoglobin, neither do the two latter show any relation to the illness acceptance, while such a relation can be noticed with regard to the illness duration.

Conclusions
In therapeutic care and activities undertaken with respect to patients with type 2 diabetes, it is possible to consider the intensification of support for patients suffering from diabetes for a long time, widowed, treated with insulin, with complications such as: cerebral stroke, nephropathy, diabetic foot and limb amputation.

słowa kluczowe:

pacjent, szpital, Cukrzyca typ 2, przewlekle chory

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.