en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Sprawność funkcjonalna a jakość życia pacjentów po 60. roku życia, hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji.

Ewa Kawalec-Kajstura
1
,
Anna Kaczor
2
,
Grażyna Puto
1
,
Ilona Kuźmicz
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Polska
2.
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - absolwentka, Polska
Data publikacji online: 2022/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Zadaniem współczesnej medycyny jest zapewnienie seniorom wysokiego poziomu jakości życia. Sprawność funkcjonalna jest jednym z głównych czynników determinujących niezależność i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, wpływając korzystnie nie tylko na długość życia, ale i pozytywną ocenę jego jakości. Celem pracy było dokonanie oceny wpływu sprawności funkcjonalnej na jakość życia pacjentów po 60. roku życia, hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji.

Materiał i metody
Badania zrealizowano w grupie 92 pacjentów oddziałów rehabilitacji, po 60. roku życia. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety, skali WHOQOL-AGE oraz skale NOSGER i Barthel.

Wyniki
Średnia wyników skali Barthel wynosiła 72,12±30,34. Największą grupę stanowiły osoby w „stanie lekkim” (46,7%). Średnia wyników skali NOSGER wynosiła 46,71±12,60 – badani najlepiej funkcjonowali w obszarze pamięci (5,37±0,89) i zachowań destrukcyjnych, zakłócających i asocjalnych (6,04±1,36), a najgorzej w zakresie instrumentalnych aktywności codziennego życia (10,10±3,52). Średnia wyników skali WHOQOL-AGE w badanej grupie wynosiła 66,46±11,41. Im wyższy poziom sprawności funkcjonalnej w skali NOSGER, tym wyższa była jakość życia badanych (p=0,000, r=–0,55456). Podobną zależność zaobserwowano w odniesieniu do skali Barthel (p=0,000).

Wnioski
1) Poziom sprawności funkcjonalnej badanych oceniono jako dobry według skali NOSGER, a według skali Barthel – jako przeciętny. 2) Poziom sprawności funkcjonalnej był czynnikiem istotnie determinującym poziom jakości życia badanych, niezależnie od zastosowanej skali oceny (NOSGER vs Barthel). 3) Poziom jakości życia w badanej populacji oceniono jako przeciętny.Aim
One of the tasks of modern medicine is to provide seniors with a high quality of life. Functional efficiency important factor which determine independence, having a positive effect on a assessment of its quality. The aim of the study was to assess the influence of functional efficiency on the quality of life in patients over 60.

Material and methods
The study was carried out in a group of 92 patients. A diagnostic survey was used in the study with the use of an original questionnaire, WHOQOL-AGE, NOSGER and Barthel Index.

Results
The mean score of Barthel scale was 72.12±30.34 - the largest group was in "light condition" (46.7%). The mean score of NOSGER scale was 46.71±12.60 - the subjects functioned best in the area of memory (5.37±0.89) and destructive, disruptive and associative behaviors (6.04±1.36), and worst in the area of instrumental activities of daily living (10.10±3.52). The mean score of WHOQOL-AGE scale in the study group was 66.46±11.41.The higher the level of functional ability in NOSGER scale, the higher was the quality of life of the subjects (p=0.000, r=-0.55456). A similar relationship was observed in relation to the Barthel Index (p=0.000).

Conclusions
1) The level of functional ability was assessed as good according to NOSGER and as average according to Barthel Index. 2) The level of functional ability was a factor significantly determining the level of quality of life of the subjects. 3) The level of quality of life in the study population was assessed as average.

słowa kluczowe:

jakość życia, osoby starsze, sprawność funkcjonalna

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.