en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Teoretyczne podstawy zagadnienia przemocy wobec osób starszych

Karolina Filipska
1
,
Monika Biercewicz
2
,
Adam Wiśniewski
3
,
Kornelia Kędziora-Kornatowska
2
,
Robert Ślusarz
1

1.
Neurological and Neurosurgical Nursing Department, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland
2.
Clinic of Geriatrics, Faculty of Health Science, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland
3.
Department of Neurology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Bydgoszcz, Poland
Data publikacji online: 2020/01/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Przemoc definiowana jest jako zamierzone i instrumentalne działanie dążące do zniewolenia ofiary, pozbawienia jej autonomii i suwerennych myśli oraz działań w celu podporządkowania potrzebom i wymaganiom sprawcy. W związku z szybkim starzeniem się społeczeństw szacuje się, że przemoc wobec seniorów będzie coraz większym problemem.

Cel
Celem pracy jest ukazanie teoretycznych zagadnień aspektu zjawiska przemocy wobec osób w podeszłym wieku.

przegląd
W wielu dziełach dokonuje się próby zdefiniowania przemocy wobec osób starszych. Potrzebna jest spójna definicja, aby we właściwy sposób monitorować przypadki przemocy nad osobami starszymi i badać jej rozpowszechnienie w czasie. Ta spójność pomaga określić skalę znęcania się nad osobami starszymi i umożliwia porównanie problemu w różnych lokalizacjach na całym świecie. To ostatecznie informuje o konieczności podejmowania działań prewencyjnych i interwencyjnych. Zjawisko przemocy wobec osób starszych naznaczone jest trudnościami w diagnozowaniu. Wynika to z rozpowszechnionych w społeczeństwie mitów i stereotypów oraz z poczucia zawstydzenia i zastraszenia samych ofiar. To ukryty, ale narastający problem w społeczeństwie. Wyróżnia się różne formy przemocy. W odniesieniu do grupy wiekowej seniorów wyróżniona się głównie: przemoc fizyczną, psychiczną/emocjonalną, seksualną, wykorzystanie finansowe oraz zaniedbanie.

Wnioski
Co roku znaczny odsetek osób doświadcza jakiejkolwiek formy przemocy, która powoduje strach, osamotnienie, a w konsekwencji depresję i akty samobójcze. Zjawisko przemocy stanowi bardzo poważny problem, a jego skutki są odczuwane przez ofiarę najczęściej do końca życia, dlatego tak istotne jest prowadzenie badań w tym zakresie.Introduction
Violence is defined as the deliberate and instrumental action that seeks to enslave the victim, deprive him/her of autonomy and sovereign thoughts and actions, to subordinate his/her needs and requirements to the perpetrator. Due to the rapid ageing of societies, violence against seniors is predicted to be a growing problem.

Aim
The purpose of the work is to show the theoretical issues of the phenomenon of the abuse of the elderly.

Review
Many works attempt to define elder abuse. A consistent definition is needed to properly monitor cases of the elderly’s abuse and to investigate its spread over time. This consistency will help to determine the extent of elder abuse and allow the problem to be compared at different locations around the world. The collected data will finally inform the necessary preventive and intervention measures. The phenomenon of violence against older people is difficult to diagnose. This results from the myths and stereotypes that are widespread in the society and the feeling of embarrassment and intimidation of the victims themselves. This is a hidden but growing problem in the society. There are different forms of violence. With regard to the age group of seniors, the following are mainly distinguished: physical, mental/emotional, sexual violence, financial abuse and neglect.

Conclusions
Every year, a significant percentage of people experience a form of violence that causes fear, loneliness, and consequently depression or even suicide. The phenomenon of violence is a very serious problem and its effects are felt by the victim, most often, for the rest of his or her life, which is why research in this area is so important.

słowa kluczowe:

przemoc wobec osób starszych, teoretyczne podstawy, osoby starsze, czynniki ryzyka

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe