en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
4/2019
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

WIEDZA PIELĘGNIAREK NA TEMAT ODCEWNIKOWEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO

Mariola Pietrzak
1
,
Ilona Jara
2
,
Małgorzata Marcysiak
3
,
Anna Idzik
1
,
Anna Dziedzic
1
,
Barbara Knoff
1
,
Zofia Sienkiewicz
1
,
Elżbieta Lisicka
4

1.
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunek Pielęgniarstwo
3.
Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
4.
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Data publikacji online: 2020/01/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Odcewnikowe zakażenie układu moczowego jest istotnym powikłaniem leczenia szpitalnego. Stanowi ponad 40% ogólnej liczby zakażeń szpitalnych. Do czynników wpływających na rozwój zakażenia należy czas utrzymywania cewnika w pęcherzu moczowym, płeć żeńska, współistniejące choroby, rodzaj biomateriału, z którego zbudowany jest cewnik, drobnoustroje oraz biofilm bakteryjny. Głównym czynnikiem etiologicznym są bakterie, głównie bakterie jelitowe Gram (-) z rodziny Enterobacteriaceae.

Cel
Analiza wiedzy pielęgniarek na temat odcewnikowego zakażenia układu moczowego

Materiał i metody
Badaniami objęto 110 osób personelu pielęgniarskiego, w tym 102 kobiet i 8mężczyzn, pracujących w warszawskich szpitalach. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał 27 pytań. Pytania miały charakter pytań zamkniętych oraz zostały pogrupowane w trzy kategorie: wiedza z zakresu zakażeń układu moczowego, procedury zakładania cewnika moczowego oraz pielęgnacji pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego. Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej. Do sprawdzenia zależności między zmiennymi wykorzystano analizę wariancji oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. Analizę wykonano przy poziomie istotności p<0,05 w programach Excel i SPSS.

Wyniki
Badany personel pielęgniarski nie wykazał się wysoką wiedzą w każdej z badanych kategorii dotyczących odcewnikowego zakażenia układu moczowego. Różnica średnich między kategoriami i ogólnie jest istotna statystycznie. Badani najwyższe wyniki uzyskali z podstawowej wiedzy na temat zakażeń układu moczowego, najniższe zaś z pielęgnacji pacjenta z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego.

Wnioski
Poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego z zakresu zakażeń układu moczowego jest niewystarczający. Pracujący personel pielęgniarki wymaga szkoleń z zakresu zapobiegania zakażeniom układu moczowego.Introduction
Catheter-associated urinary tract infection is an important complication of hospital treatment. It represents over 40% of the total number of nosocomial infections. Factors influencing the development of infection include the time of catheter support in the urinary bladder, female sex, concomitant diseases, the type of biomaterial from which the catheter is made of, microorganisms and bacterial biofilm. The main etiologic factors are bacteria, mainly Gram (-) intestinal bacteria from the Enterobacteriaceae family.

Aim of the study
Analysis of nurses’ knowledge on the topic of urinary tract infection.

Material and methods
The research included 110 people of nursing staff, including 102 women and 8 men working in hospitals in Warsaw. The study used the method of a diagnostic survey with a questionnaire technique. The research tool was the author’s questionnaire, which contained 27 questions. The questions were closed-ended and grouped into three categories: knowledge of urinary tract infections, procedures for setting up a urinary catheter, and patient care with a catheter inserted into the bladder. The results of the research were subjected to statistical analysis. The analysis of variance and the Spearman’s rank correlation coefficient were used to check the dependence between variables. The analysis was performed at the significance level of p< 0.05 in Excel and SPSS.

Results
The surveyed nursing staff did not demonstrate a high level of knowledge in each of the categories examined regarding the urinary tract infection. The difference in averages between categories and is statistically significant in general. The highest results were obtained from the basic knowledge of urinary tract infections, while the lowest results from the care of a patient with a bladder catheter.

Conclusions
The level of knowledge of nursing staff in the field of catheter-associated urinary tract infection is insufficient. Working nursing staff requires training in the prevention of urinary tract infections.

słowa kluczowe:

wiedza, pielęgniarki, zakażenie układu moczowego

 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe