en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wsparcie społeczne i akceptacja choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Danuta Ponczek
1
,
Katarzyna Betke
1
,
Kinga Weissgerber
1

1.
Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Polska
Data publikacji online: 2021/07/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Wsparcie społeczne oraz akceptacja choroby mają wpływ na jakość życia chorych przewlekle m.in. ze stwardnieniem rozsianym, ze względu na nieuleczalny i postępujący charakter choroby, która prowadzi do niepełnosprawności fizycznej oraz szeroko pojętych problemów psychospołecznych. Celem pracy była analiza poziomu wsparcia społecznego i akceptacji choroby oraz wpływu na nie wybranych czynników społeczno-demograficznych wśród chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowili pacjenci Kliniki Neurologicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy oraz członkowie Stowarzyszenia SM, łącznie 55 osób. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem polskiej wersji Skali Akceptacji Choroby (AIS), Skali Wsparcia Społecznego (SWS) Kmiecik-Baran oraz kwestionariusza danych społeczno-demograficznych.

Wyniki
Poziom globalnego wsparcia oraz akceptacji choroby w badanej grupie określono jako przeciętny. Odnotowano istotny wpływ wieku badanych oraz czasu trwania choroby na wyniki obu zmiennych. Najwyższe wyniki obu komponentów uzyskali badani w wieku 20-35 i 36-50 lat, najniższe w wieku powyżej 65 lat. Najwyższe globalne wsparcie społeczne otrzymywali badani chorujący poniżej 2 lat, najmniejsze natomiast powyżej 15 lat. Największe wsparcie pacjenci otrzymywali od współmałżonka, najmniejsze od lekarza. Wykazano korelację między poziomem wsparcia społecznego a akceptacją choroby. Najwyższy poziom akceptacji choroby zanotowano u chorych mających wysoki poziom globalnego wsparcia.

Wnioski
Poziom wsparcia społecznego miał wpływ na poziom akceptacji choroby, a co za tym idzie przystosowanie się do niej i zwiększenie jakości życia tych chorych.Introduction
The aim of the study was to analyze the level of social support and acceptance of the disease and the correlations between them in patients with multiple sclerosis.

Material and methods
The study was conducted in the Neurological Clinic of the 10th Military Clinical Hospital with Polyclinic of the Independent Public Health Care Unit in Bydgoszcz and in the Association of MS, in total of 55 patients. The tests were carried out using a diagnostic survey. Used research tools were interview questionnaires for socio-demographic data, Acceptance of illness Scale (AIS) and Social Support Scale (SWS) by Kmiecik-Baran.

Results
Global support and acceptance of the disease in the group of people is average. There was a significant effect of the age of the patients and the duration of the illness on the results of both variables. Results of the two components were highest in the 20-35 and 36-50 years old, the lowest in the age group over 65 years old. Patients who had 2 or less years of illness had the highest support. The smallest support was given to patients whose illness lasted over 15 years. Most of the support came from a partner. There was a correlation between the level of social support and the acceptance of the disease. The highest level of disease acceptance was observed in patients with high levels of global support.

Conclusions
The level of social support has affected the level of acceptance of illness and consequently the adaptation to the disease and the quality of life of these patients.

słowa kluczowe:

wsparcie społeczne, akceptacja choroby, stwardnienie rozsiane (SM)

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe