en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wybrane determinanty jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera

Beata Haor
1
,
Anna Rumińska
2
,
Robert Ślusarz
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Polska
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
Data publikacji online: 2022/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Choroba Alzheimera prowadzi do istotnych zmian w jakości życia bezpośrednich opiekunów chorych. Wraz z zaawansowaniem otępienia i deficytami funkcji poznawczych, pojawia się szereg nowych, trudnych sytuacji będących źródłem stresu zarówno dla chorego, jak i jego opiekunów. W efekcie zmianie podlega dotychczasowa jakość życia pacjenta i jego najbliższych. W pierwszym stadium rozwoju otępienia chory wymaga nieznacznej pomocy i kontroli ze strony opiekunów. Zmienia się to wraz z postępem zaburzeń poznawczych. W rozwiniętej fazie choroby będzie to opieka 24-godzinna. Celem pracy jest analiza wybranych determinantów jakości życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera.

Materiał i metody
W badaniach zastosowano: metodę sondażu diagnostycznego, metodę szacowania, technikę ankiety oraz technikę skali szacunkowej. Wykorzystano kwestionariusz WHOQOL-BREF oraz autorski kwestionariusz ankiety. Anonimowe badania zostały przeprowadzone wśród 100 opiekunów osób z chorobą Alzheimera.

Wyniki
Domeny jakości życia istotnie różnią się w zależności od wieku opiekunów (w sferze fizycznej, psychologicznej i środowiskowej).

Wnioski
Ocenę wszystkich domen jakości życia istotnie różnicowało wykształcenie opiekuna, jego sposób zamieszkania oraz stopień pokrewieństwa z chorym. Wyższej oceny jakości życia w zakresie domeny fizycznej i socjalnej istotnie częściej dokonywali opiekunowie osób w pierwszym stadium choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera nieuchronnie prowadzi do obniżenia jakości życia pacjenta i jego bezpośrednich opiekunów. Niezbędne jest dokonywanie systematycznej oceny sprawności funkcjonalnej chorego, aby oszacować poziom zapotrzebowania na opiekę i stopień obciążenia opiekunów takimi działaniami.Aim
Alzheimer's disease leads to significant changes in the quality of life of its immediate caregivers. With the progression of dementia and cognitive deficits, many new challenging situations arise that are a source of stress for both the patient and their carers. The study aims to analyze selected determinants of the quality of life of caregivers of people with Alzheimer's disease.

Material and methods
The research used: the diagnostic survey method, the estimation method, the questionnaire technique and the estimation scale technique. The WHOQOL-BREF questionnaire and the original questionnaire were used. Anonymous studies have been conducted among 100 caregivers of people with Alzheimer's disease.

Results
The domains of quality of life differ significantly depending on the age of the caregivers (in the physical, psychological and environmental spheres).

Conclusions
The assessment of all domains of the quality of life was significantly differentiated by the caregiver's education, his way of living and the degree of kinship with the patient. A higher assessment of the quality of life in terms of the physical and social domains was significantly more often made by caregivers of people in the first stage of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease inevitably leads to a reduced quality of life for the patient and their immediate carers. It is essential to make systematic assessments of the patient's functional capacity to estimate the level of care needs and the burden of such activities on carers.

słowa kluczowe:

jakość życia, opiekun, choroba Alzheimera

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.