en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
2/2021
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w placówkach opiekuńczo-leczniczych- doniesienia wstępne

Marzena Agnieszka Humańska
1
,
Agata Ulenberg
1
,
Katarzyna Betke
1
,
Grzegorz Ulenberg
2
,
Ewa Perlak
3
,
Anna Andruszkiewicz
1
,
Mirosława Felsmann
1

1.
Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej,, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
2.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
3.
Klinika Anastezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecko nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Polska
Data publikacji online: 2021/07/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Próba określenia jakie jest zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w różnych placówkach, sprawujących opiekę nad osobami starszymi.

Materiał i metody
Grupę badawczą stanowiło 50 osób powyżej 65 roku życia. Do wykonania badań użyto kwestionariusza ankiety własnego autorstwa z danymi socjodemograficznymi oraz standaryzowanej skali CDS. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy. Do oceny istotności współczynnika korelacji przyjęto poziom istotności p≤0,05 za statystycznie istotny.

Wyniki
Najwięcej osób było w wieku 75 – 90 lat. Większość badanych stanowiły kobiety. Najwięcej respondentów miało wykształcenie podstawowe. Badanie stanu cywilnego wykazało, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby owdowiałe. Ponad połowa badanych mieszkała w mieście. Wysoki poziom zależności od opieki wg skali CDS występował najczęściej w grupie osób żyjących w związku małżeńskim. Wysoki poziom zależności od opieki pielęgniarskiej występował najczęściej w grupie osób z czasem pobytu w ośrodku do 6 miesięcy. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską występowało częściej wśród osób z ranami przewlekłymi.

Wnioski
1.Wykazano zależność istotną statystycznie pomiędzy stanem cywilnym a zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską w skali CDS. 2. Czas pobytu badanych nie miał wpływu na zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wg skali CDS. 3. Wykazano zależność istotną statystyczną pomiędzy występowaniem zaburzeń w układzie powłokowym (chorzy z ranami przewlekłymi) a zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską w skali CDS.Introduction
An attempt to determine what is the need for nursing care in various institutions that care for seniors.

Material and methods
The research group consisted of 50 people over 65 years of age. The research was conducted with the use of a self-authored questionnaire with sociodemographic data and a standardized CDS scale. The research was approved by the Bioethical Committee at Collegium Medicum named after L. Rydygier in Bydgoszcz. To assess the significance of the correlation coefficient, the significance level p≤0.05 was assumed to be statistically significant.

Results
Most people were aged 75 - 90. Most of the respondents were women. The marital status survey showed that widowed people were the most numerous group. More than half of the respondents lived in the city. A high level of dependence on care according to the CDS scale was most common in the group of married people. The high level of dependence on nursing care was most common in the group of people staying in the center up to 6 months. The high level of demand for nursing care was more common among people with chronic wounds.

Conclusions
1. A statistically significant relationship was demonstrated between marital status and the need for nursing care in the CDS scale. 2. The duration of the respondents' stay had no impact on the demand for nursing care according to the CDS scale. 3. A statistically significant correlation was demonstrated between the occurrence of disorders in the integumentary system and the demand for nursing care in the CDS scale.

słowa kluczowe:

skala CDS, opieka długoterminowa, pielęgniarstwo

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe