en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Akceptacja choroby i satysfakcja z życia pacjentów wentylowanych mechanicznie w zależności od rodzaju choroby, typu wentylacji oraz czynników demograficznych

Katarzyna Tomaszewska
1
,
Bożena Majchrowicz
2
,
Krystyna Kowalczuk
3

  1. Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Ochrony Zdrowia, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
  2. Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, Polska
  3. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (4): 3-15
Data publikacji online: 2023/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy:
Celem pracy była ocena poziomu akceptacji choroby przewlekłej i satysfakcji z życia pacjentów objętych długoterminową domową inwazyjną i nieinwazyjną wentylacją mechaniczną.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 73 pacjentów objętych wentylacją mechaniczną inwazyjną i nieinwazyjną w środowisku domowym. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do września 2022 roku. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z pytań na temat danych socjodemograficznych. Kolejna część kwestionariusza zawierała 2 standaryzowane skale. Do oceny poziomu akceptacji choroby wykorzystano standaryzowany kwestionariusz: Skala Akceptacji Choroby (AIS, Acceptance of Illness Scale), oraz Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) w polskiej adaptacji Juszczyńskiego. Podstawowym testem, który został wykorzystany w analizach statystycznych jest test Chi-kwadrat na niezależność zmiennych. Do określenia siły związku wykorzystane zostały współczynniki oparte na teście V Kramera. Korelacje między zmiennymi porządkowymi lub ilościowymi zostały wykonane za pomocą współczynnika rho Spearmana,

Wyniki:
Średni poziom akceptacji choroby wśród ankietowanych osób wynosił 20,73 +/-5,36 (min. 8 a max. 40). Średni poziom satysfakcji z życia (SWLS) ankietowanych osób objętych długoterminową wentylacją mechaniczną w warunkach domowych wynosił 17,66 +/-5,37 (min. 5 a max. 35). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że między poziomem AIS a poziomem SWLS występuje dodatnia korelacja istotna statystycznie o dość wyraźnej sile związku

Wnioski:
Zaobserwować można, że wyższy poziom akceptacji choroby powiązany jest z większą satysfakcją z życia. Analiza wykazała, że płeć nie różnicuje w sposób istotny statystycznie poziomu satysfakcji z życia SWLS oraz poziomu akceptacji choroby AIS. Poziom satysfakcji z życia oraz akceptacji choroby nie jest zróżnicowany istotnie statystycznie ze względu na rodzaj zastosowanej wentylacji.Aim:
The aim of this paper was to assess the level of acceptance of chronic disease and life satisfaction of patients receiving long-term home invasive and noninvasive mechanical ventilation.

Material and methods:
The study group included 73 patients receiving invasive and non-invasive mechanical ventilation at home. The study was conducted between February and September 2022. The research tool was an original survey questionnaire and two standardized scales: the Acceptance of Illness Scale (AIS) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS) adapted by Juszczyński. The Chi-square test for independence of variables and Kramer's V test were used in the statistical analysis. Correlations were made using Spearman's rho coefficient.

Results:
The average level of acceptance of the disease among the surveyed people was 20.73 +/- 5.36 (min. 8 and max. 40). The average level of satisfaction with life (SWLS) of surveyed people receiving long-term mechanical ventilation at home was 17.66 +/- 5.37 (min. 5 and max. 35). The obtained results allow us to conclude that there is a statistically significant positive correlation with a relatively strong relationship between the AIS level and the SWLS level.

Conclusions:
It can be observed that a higher level of acceptance of the disease is associated with greater life satisfaction. The analysis showed that gender does not statistically significantly differentiate the level of satisfaction with SWLS life and the level of acceptance of the AIS disease. The level of satisfaction with life and acceptance of the disease does not differ statistically significantly due to the type of ventilation used.

słowa kluczowe:

domowa wentylacja mechaniczna, choroba przewlekła, akceptacja choroby, satysfakcja z życia

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.