en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
Wskazówki dla autorów publikujących w czasopiśmie

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej (Long-Term Care Nursing) to kwartalnik międzynarodowy wydawany od 2016 r. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Wszystkie numery ukazywać się będą również w pełnotekstowej wersji papierowej.

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej to propozycja czasopisma naukowego zawierającego recenzowane artykuły oryginalne (badawcze i eksperymentalne kliniczne), teksty poglądowe oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku, będących podmiotem zainteresowań specjalistów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W kwartalniku publikujemy ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do środowiska pielęgniarskiego oraz innych profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej, kosmetologii, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zajmujących się, w zakresie naukowym, teoretycznym i praktycznym człowiekiem przewlekle chorym w aspektach: biologicznym, psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz ekonomicznym.

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie prezentowane w kwartalniku badania dotyczące ludzi lub zwierząt będą miały akceptację odpowiedniej lokalnej Komisji Etycznej. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.
Od 1 stycznia 2020 roku prace do publikacji w czasopiśmie Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej będą przyjmowane tylko za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego Editorial System https://www.editorialsystem.com/pwod.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Format pliku
− .doc lub .docx

2. Tekst
- w języku polskim lub angielskim.
- objętość tekstu: od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami),
- tekst należy wyjustować (wyrównanie do prawej i lewej),
- prosimy o nieużywanie stylów w tekście,
- w tekście głównym należy stosować przypisy w stylu Chicago (The Chicago Manual of Style)
- kolejne strony należy ponumerować począwszy od strony tytułowej.
W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień, podkreśleń ani żadnego specjalnego
formatowania tekstu. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym
określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów
nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów. Wskazane jest, aby podawać
międzynarodowe nazwy leków, a nie preparatów handlowych. Wyniki badań biochemicznych i
innych powinny być podane w jednostkach zgodnych z układem SI.

3. Czcionka
− dla głównego tekstu – Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 (półtora wiersza),
− tytuły i podtytuły – Times New Roman 12 pkt.

4. Tabele i rysunki
− tabele i rysunki (w szarościach) muszą się mieścić w podanej ramce kolumny
− dla nagłówków tabel i rysunków stosujemy czcionkę 10 pkt, dla źródeł – 12 pkt,
− w zależności od ilości danych w tabelach i rysunkach stosujemy czcionkę od 6 do 10 pkt.

5. Struktura artykułu

 Artykuł oryginalny (Original Article)
Artykuł oryginalny powinien posiadać następujący układ:
• streszczenie w języku polskim i angielskim - struktura streszczenia powinna być zgodna ze strukturą artykułu. Objętość od 200 do 250 słów
• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim od 3 do 5 słów - rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings - https://meshb.nlm.nih.gov/search
• wstęp (z celem pracy)
• materiał i metody
• wyniki
• dyskusja
• wnioski
• zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej
• podziękowania - osoby/instytucje współpracujące z autorami, które jednak nie spełniają kryterium autorstwa, a przyczyniły się w jakiejkolwiek formie do powstania pracy powinny zostać wymienione w podziękowaniach.
• piśmiennictwo - na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności cytowań
• tabele i ryciny

 Artykuł poglądowy (Review Article)
Redakcja przyjmuje artykuły poglądowe tylko zamawiane albo przygotowane przez po
wcześniejszym ustaleniu z Redakcją czasopisma.
Artykuł poglądowy powinien posiadać następujący układ:
• streszczenie w języku polskim i angielskim - struktura streszczenia powinna być zgodna ze strukturą artykułu. Objętość od 200 do 250 słów
• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim od 3 do 5 słów - rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings - https://meshb.nlm.nih.gov/search
• Wstęp (z celem pracy)
• Przegląd literatury
• wnioski
• podziękowania - osoby/instytucje współpracujące z autorami, które jednak nie spełniają kryterium autorstwa, a przyczyniły się w jakiejkolwiek formie do powstania pracy powinny zostać wymienione w podziękowaniach.
• piśmiennictwo - na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności cytowań
• tabele i ryciny

 Opis przypadku (Case Report Article)
Redakcja przyjmuje artykuły przedstawiające opis ciekawego przypadku klinicznego pacjenta lub
nowoczesnych rozwiązań w zakresie pielęgnowania, zarządzania, usprawniania.
Opis przypadku powinien posiadać następujący układ:
• streszczenie w języku polskim i angielskim - struktura streszczenia powinna być zgodna ze strukturą artykułu. Objętość od 100 do 150 słów
• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim od 3 do 5 słów - rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings - https://meshb.nlm.nih.gov/search
• Wstęp (z celem pracy)
• prezentacja przypadku
• dyskusja
• wnioski
• podziękowania - osoby/instytucje współpracujące z autorami, które jednak nie spełniają kryterium autorstwa, a przyczyniły się w jakiejkolwiek formie do powstania pracy powinny zostać wymienione w podziękowaniach.
• piśmiennictwo - na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności cytowań
• tabele i ryciny


Piśmiennictwo – informacje szczegółowe i przykłady

Autorzy są zobligowani do przygotowania pracy z zastosowaniem stylu AMA (Vancouver). Cytowania powinny być ponumerowane w kolejności występowania w tekście, oznaczone cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych. W pracach pisanych przez maksymalnie 6 autorów podawane powinny być nazwiska i inicjały imienia (imion). W pracach gdzie autorów jest więcej niż 6 podawać należy nazwiska i inicjał imienia trzech pierwszych autorów z dopiskiem ‘i in.’ Gdy w cytowanej pracy brakuje autora opis należy zacząć od tytułu. Dla czasopism podaje się tytuł skrócony.

Przykłady:

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

Rodriguez F, Harrington RA. Cholesterol, cardiovascular risk, statins, PCSK9 inhibitors, and the future of LDL-C lowering. JAMA 2016; 316: 1967-8.
Luc G, Bard JM, Arveiler D, et al. Lipoprotein (a) as a predictor of coronary heart disease: the PRIME Study. Atherosclerosis 2002; 163: 377-84.


Artykuł w czasopiśmie elektronicznym

McCoy LH. Respiratory changes in Vulcans during pon farr. J Extr Med [serial online]. 1999; 47: 237-247. Dostępny w Internecie: http://infotrac.galegroup.com/itweb/nysl_li_liu Dostęp: 7.10.2014.

American Cancer Society. American Cancer Society Position Statement on Electronic Cigarettes. February 2018. Dostępny w Internecie: https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/e-cigarette-position-statement.html Dostęp: 14.05.2019.


Książka

Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A. (red.) Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Gdańsk: Wyd. Via Medica; 2007


Rozdział w ksiażce

Sanecka A. Psychiczne i społeczne bariery komunikacyjne seniorów. [w:] Synowiec-Piłat Małgorzata, Kwiatkowska Barbara, Borysławski Krzysztof (red.) Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocław: Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe; 2015


Strona Web

Amrhein V, Greenland S, McShane B. Scientists rise up against statisticalsignificance. Dostępny w Internecie: https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857-9?utm_source=fbk_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf209700846=1&fbclid=IwAR-35zl_Py9ysg2mV-EDl5ZbjjkYE1a5Fq8vy57vIeypatyaWhCAe0z-ZMyfI Dostęp: 1.04.2019.


Tabele i ryciny

Tabele i ryciny należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Tabele należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach).
Tabele numerować cyframi arabskimi. Tytuł tabeli w języku polskim i angielskim umieścić
nad tabelą. Opisy wewnątrz tabeli zamieścić w języku polskim. Należy zaznaczyć w tekście
miejsca, w których mają być zamieszczone tabele.
Ryciny należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach).
Ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerować cyframi arabskimi. Tytuł ryciny w
języku polskim i angielskim umieścić pod ryciną. Opisy wewnątrz rycin zamieścić w języku
polskim. Ryciny powinny być przygotowane w formacie TIFF, JPG (300 dpi) lub EPS.
Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone ryciny.
Fotografie kolorowe lub czarno-białe należy dostarczyć o rozdzielczości nie mniejszej niż
300 dpi przy uwzględnieniu wielkości, w jakiej będą publikowane. Niedopuszczalne jest
włamywanie fotografii do MS Word. Materiał skanowany powinien być dostarczony w
odrębnych plikach w postaci bitmapy zapisanej w formatach: TIFF, JPG lub EPS. Miejsce
włamania należy zaznaczyć na lewym marginesie. Fotografie nieautorskie powinny być
opatrzone nazwiskiem autora wraz z załączoną zgodą na ich opublikowanie.
Redakcja nie przyjmuje kserokopii materiałów graficznych ani materiałów pochodzących z
Internetu.
Tabela 1. Tytuł tabeli do prawej (10 pkt) w języku polskim
Tytuł tabeli do prawej (10 pkt) w języki angielskim
1 2 3
4 5 6
Źródło: Pasieczny [2002, s. 10].
Rycina 1. Tytuł ryciny do prawej (10 pkt) w języku polskim
Tytuł ryciny do prawej (10 pkt) w języku angielskim
Źródło: Pasieczny [2002, s. 10].
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.