en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna jako profilaktyka i terapia uzupełniająca w neuropatii cukrzycowej, retinopatii cukrzycowej i zwyrodnieniu plamki żółtej u osób starszych: przegląd literatury

Piotr Załęcki
1
,
Monika Rudewicz
1
,
Bartosz Mazur
1
,
Aleksandra Mazur
1
,
Jakub Piotr Husejko
1
,
Adrianna Bartoszewska
1

  1. Department of Geriatrics, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (4): 35-44
Data publikacji online: 2023/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie:
W obliczu starzenia się społeczeństw Europy i Ameryki Północnej wzrasta częstość występowania neuropatii cukrzycowej, retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. Leczenie farmakologiczne tych jednostek jest często niewystarczające. Dodatkowe niefarmakologiczne formy terapii i profilaktyki mogłyby spowolnić ten niekorzystny trend zachorowalności i poprawić jakość życia pacjentów. W niniejszym artykule przeprowadzimy analizę roli aktywności fizycznej jako istotnego wsparcia procesu leczenia oraz jako czynnika ochronnego, zmniejszającego ryzyko zachorowania.

Cel pracy:
Celem artykułu jest przegląd obecnego stanu wiedzy na temat pozytywnego wpływu ćwiczeń fizycznych w prewencji i terapii neuropatii cukrzycowej, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki żółtej. Celem artykułu było również zwrócenie uwagi na to, jaki rodzaj aktywności fizycznej pozwoli na osiągnięcie najbardziej optymalnych efektów.

Materiał i metody:
Artykuł przeglądowy został napisany w oparciu o internetowe bazy danych: PubMed, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, znajdując łącznie 23 rekordy, wybranych na podstawie „słów kluczy” wypisanych poniżej. Autorzy starali się użyć najnowszych badań oraz metaanaliz, ograniczając lata publikacji do 2014-2023.

Wyniki:
Ćwiczenia aerobowe zmniejszają częstość występowania i ryzyko progresji wymienionych chorób. Ponadto w przypadku neuropatii cukrzycowej ćwiczenia oporowe ukierunkowane na określone partie kończyn mogą również zmniejszyć objawy bólowe i ryzyko upadków.

Wnioski:
Aktywność fizyczną jako profilaktykę i terapię uzupełniającą w neuropatii cukrzycowej, retinopatii cukrzycowej i zwyrodnieniu plamki żółtej u osób starszych należy rozpatrywać jako działania skuteczniejsze niż prowadzenie leczenia wymienionych chorób bez tej aktywności. W obliczu tych obserwacji, aktywność fizyczna powinna stać się elementem opieki długoterminowej oraz profilaktyki.Introduction:
In the face of aging societies in Europe and North America, the incidence of diabetic neuropathy, diabetic retinopathy and macular degeneration is increasing. Pharmacological treatment of these entities is often insufficient. Additional non-pharmacological forms of therapy and prevention could slow down this unfavorable trend of morbidity and improve the quality of life of patients. In this article, we will consider physical activity as a support for the healing process and a protective factor.

Purpose of the work:
The aim of the article is to review the current state of knowledge regarding the positive impact of physical exercise in the prevention and therapy of diabetic neuropathy, diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. The goal was also to draw attention to what type of physical activity is best for achieving the most optimal effects.

Material and methods:
The review article was written based on online databases: PubMed, Google Scholar, Polish Medical Bibliography. The authors tried to use the latest research and meta-analyses, limiting the years of publication to 2014-2023.

Results:
Aerobic exercise reduces the incidence and risk of progression of the above-mentioned diseases. Additionally, in the case of diabetic neuropathy, resistance exercises targeting specific parts of the limbs may also reduce pain symptoms and the risk of falls.

Conclusions:
Physical activity as prevention and complementary therapy in diabetic neuropathy, diabetic retinopathy and macular degeneration in the elderly should be considered more effective than treatment of the above-mentioned diseases without this activity.

słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, neuropatia cukrzycowa, retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.