en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna osób starszych z województwa lubelskiego.

Rafał Rowiński
1
,
Piotr Bartosik
2
,
Magdalena Ćwiklińska
3
,
Grażyna Kowalska
4
,
Joanna Hawlena
4
,
Anna Krix
5

1.
Department of Tourism and Recreation, University of Life Sciences, Akademicka Street 13, 20-950 Lublin; Institute of Socio-Economic Activity, Marymoncka Street 51, 01-802 Warsaw, Polska
2.
1st Department of Obstetrics and Gynecology,, Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury Street 61, 02-091 Warsaw, Polska
3.
Department of Applied Mathematics and Computer Science, University of Life Sciences, Głęboka Street 28, 20-612 Lublin, Polska
4.
Department of Tourism and Recreation, University of Life Sciences, Akademicka Street 13, 20-950 Lublin, Polska
5.
Department of Geriatrics, Division of Biochemistry and Biogerontology, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Jagiellońska Street 15, Nicolaus Copernicus University in Torun, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (2): 12-26
Data publikacji online: 2023/06/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie aktywności fizycznej LTPA osób starszych w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie województwa lubelskiego.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w ramach ogólnopolskiego projektu PolSenior. Badania przeprowadzono na 313 osobach starszych w wieku 65+, przy wykorzystaniu badań ankietowych.

Wyniki:
Uczestnictwo badanych w aktywności fizycznej maleje wraz z wiekiem. Dłużej aktywni fizycznie pozostają mężczyźni. 76,0% mężczyzn i 59,3% kobiet podejmowało krótkie spacery wokół domu. Podejmowaną formą PA była również praca na działce lub w ogrodzie deklarują ją mężczyźni (51,2%) i kobiety (40,4%). Blisko trzy razy więcej mężczyzn deklaruje jazdę na rowerze (30,5%) w porównaniu do kobiet (11,4%). Dominującą przyczyną udziału badanych w PA jest motyw zdrowotny, który deklaruje 77,2% badanych mężczyzn i 50,5% kobiet.

Wnioski:
Aktywność fizyczna seniorów z Lubelszczyzny jest niezadawalająca i nie wypełnia rekomendacji WHO w dziedzinie profilaktyki i prewencji chorób przewlekłych. Nie odbiega jednak znacznie od poziomu LTPA ogółu Polaków badanych w ramach projektu PolSenior oraz Europejczyków w badaniach Eurobarometr. Obserwowany spadek udziału respondentów w aktywności fizycznej wraz z wiekiem wskazuje na potrzebę promowania aktywności fizycznej wśród seniorów przez władze samorządowe. Działanie takie sprzyjać będzie utrzymaniu funkcjonalnej sprawności fizycznej tej grupy wiekowej, a co za tym idzie przeciwdziałając postępującej niepełnosprawności. Dostępność zajęć LTPA dla seniorów jest większa w miastach niż na terenach wiejskich. Warto na poziomie krajowym wypracować rozwiązania które przeciwdziałałyby dyskryminacji w dostępie do zajęć LTPA w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.Aim:
The aim of the study was to examine the LTPA of the elderly aged 65 plus, living in the Lubelskie voivodeship.

Material and methods:
The research was carried out as part of the nationwide PolSenior project. 313 senior citizens aged 65+ with the use of surveys.

Results:
The respondents' participation in physical activity declines with age. Men are physically active longer. 76.0% of men and 59.3% of women took short walks near the house. Frequent form of physical activity among the respondents was work in the allotment or garden declared by men (51.2%) and women (40.4%). Nearly three times as many men engage cycling (30.5%) as compared to women (11.4%). The dominant reason for respondents’ participation in physical activity is the health aspect declared by 77.2% of the men and 50.5% of the women surveyed.

Conclusions:
The physical activity of seniors from the Lublin region is unsatisfactory, and fails to meet the WHO recommendations in the field of prevention of chronic diseases. However, it does not differ significantly from the LTPA level of all Poles surveyed as part of the PolSenior project and Europeans as part of the Eurobarometer survey. Such actions will promote the maintenance of functional physical fitness of this age group, and, consequently, counteract the progressive disability. Availability of LTPA classes for seniors is greater in cities than in rural areas. It would be worth developing solutions at the national level that would counteract discrimination in access to LTPA classes in small towns and rural areas.

słowa kluczowe:

aktywność fizyczna, osoby starsze, starzenie się, zdrowe starzenie się

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.