en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Co powinni wiedzieć studenci o FAS, kiedy pomagają osobom uzależnionym od alkoholu?

Anna Zwierzyńska
1
,
Jakub Gruszka
2
,
Olga Adamczyk-Gruszka
3

  1. Collegium Medicum,, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,, Polska
  2. II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
  3. Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 47-56
Data publikacji online: 2023/02/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
FASD to termin, który odnosi się do kilku schorzeń, charakteryzujących się spektrum objawów, od fizycznych wad wrodzonych po zaburzenia neurorozwojowe, które mogą być spowodowane spożywaniem alkoholu przez ciężarną matkę. Istnieje pięć zaburzeń obejmujących to spektrum -FAS, pFAS, ARND, ND-PAE i ARBD. Jednym z zespołów w grupie FASD jest FAS, Alkoholowy Zespół Płodowy. Kryteria diagnostyczne płodowego zespołu alkoholowego są następujące: co najmniej jeden niedobór wzrostu, trzy charakterystyczne cechy twarzy i jedna funkcjonalna lub strukturalna nieprawidłowość OUN. Potwierdzenie wewnątrzmacicznej ekspozycji na alkohol nie jest uważane za warunek wstępny rozpoznania FAS. Artykuł porusza tematykę FAS i przedstawia wiedzę studentów na temat FAS. Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 200 respondentów w wieku rozrodczym. 10 osób zostało wykluczonych z badania z powodu niepełnego wypełnienia kwestionariusza. Ostatecznie analizę przeprowadzono w oparciu o odpowiedzi 190 respondentów.

Wyniki
Średni poziom wiedzy studentów na temat FAS został wyznaczony na podstawie uzyskania poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące tego zespołu to 65,70%. Na podstawie otrzymanych danych liczbowych można stwierdzić zależność statystyczną pomiędzy odpowiedziami na pytania dotyczące alkoholowego zespołu płodowego a płcią respondentów.

Wnioski
Należy dołożyć starań, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem używek w ciąży. Zwiększony poziom wiedzy wpłynie nie tylko na zachowania zdrowotne pacjentów, lecz także może mieć wpływ na polepszenie wczesnej diagnostyki FAS.Aim
FASD is a term that refers to several medical conditions, characterized by a spectrum of symptoms ranging from physical birth defects to neurodevelopmental disorders that can be caused by the consumption of alcohol by a pregnant mother. There are five disorders that cover this spectrum -FAS, pFAS, ARND, ND-PAE and ARBD. One of the syndromes in the FASD group is FAS, Fetal Alcohol Syndrome. The diagnostic criteria for fetal alcohol syndrome are as follows: at least one height deficiency, three specific facial features, and one functional or structural CNS abnormality. Confirmation of intrauterine exposure to alcohol is not considered a prerequisite for the diagnosis of FAS. The paper deals with the subject of FAS and presents students' knowledge of FAS.

Material and methods
200 respondents of childbearing age took part in the study. 10 people were excluded from the study due to incomplete completion of the questionnaire. Finally, the analysis was based on the answers of 190 respondents.

Results
The average level of knowledge of students about FAS was determined on the basis of obtaining correct answers to questions about this team is 65.70%. Based on the obtained numerical data, a statistical relationship can be established between the answers to the questions on fetal alcohol syndrome and the sex of the respondents.

Conclusions
Efforts should be made to increase public awareness of the risks of using drugs during pregnancy. The increased level of knowledge will affect not only the health behavior of patients, but may also improve the early diagnosis of FAS.

słowa kluczowe:

FAS, alkohol, ciąża

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.