en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Doświadczenia pacjentów chorych na otyłość W kontaktach z pielęgniarkami

Katarzyna Leoniuk
1
,
Krzysztof Sobczak
1

  1. Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
Data publikacji online: 2020/10/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Wzrost liczby zachorowań na otyłość w krajach wysokorozwiniętych i rozwijających się stanowi złożone wyzwanie dla lokalnych systemow opieki zdrowotnej i pracujących w nich specjalistow. Zadania pielęgniarki rozumiane jako przygotowanie pacjenta do podjęcia leczenia oraz wsparcie w trakcie terapii wymagają kształtowania odpowiednich kompetencji uwzględniających potrzeby pacjentow. Celem pracy było zbadanie jakie doświadczenia mają pacjenci chorujący na otyłość w kontaktach z pielęgniarkami.

Materiał i metody
W ogolnopolskim badaniu zapytaliśmy 621 chorych na otyłość (BMI>30) o ich doświadczenia i oczekiwania w relacjach z pracownikami instytucji medycznych. Badanie przeprowadzono metodą CAWI na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki
Gotowość do podjęcia leczenia deklaruje 70% respondentow. Tylko 19% badanych rozmawiała na temat otyłości z pielęgniarką lub położną ale aż 51% zgłosiła niestosowne zachowanie z ich strony. Aż 83% pacjentow ujawniło, że czuje się gorzej traktowana przez personel medyczny w porownaniu do chorych o prawidłowej masie ciała.

Wnioski
Większość badanych deklaruje chęć podjęcia leczenia otyłości. Jednak ze względu na wcześniejsze niepowodzenia w redukcji masy ciała wymagają odpowiedniego wsparcia ze strony personelu medycznego. Pielęgniarki powinny częściej podejmować rozmowę na temat otyłości pacjenta, koncentrować się na przekazywaniu informacji o rożnorodnych metodach diagnostycznych i terapeutycznych oraz na wsparciu pacjenta w takcie leczenia. Szkolenie pielęgniarek w zakresie komunikacji z pacjentem chorym na otyłość powinno uwzględniać edukację antydyskryminacyjną.Aim
An increase in the number of obesity cases is a complex challenge for the local health care systems and the specialists who work there. Nurse's tasks understood as preparing a patient for starting his or her treatment and providing support during therapy require developing proper competences which take into account the needs of patients.

Material and methods
In the national study, we have asked 621 patients with obesity (BMI>30) about their experience and expectations in their relations with the employees of medical institutions. The study was conducted with the use of the CAWI method, based on an original, self-prepared survey questionnaire.

Results
70 per cent of the patients who have responded to our survey declared they were ready to begin obesity treatment. Only 19 per cent of them had spoken to a nurse or a midwife about obesity but as many as 51 per cent reported inappropriate behaviour on their part.

Conclusions
Most of the participants of our study have declared their will to start obesity treatment. However, due to previous failures to reduce body mass, they require a proper support from medical staff. Nurses should initiate dialogue concerning a patient's obesity, focus on providing information concerning various diagnostic or therapeutic methods. The training in communication with a patient who suffers from obesity should include anti-discrimination education.

słowa kluczowe:

otyłość, leczenie otyłości, zarządzanie wagą, komunikacja pielęgniarka-pacjent

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.