en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Edukacja pielęgniarek i położnych: bariery i czynniki ułatwiające rozwój empatii

Krzysztof Sobczak
1
,
Iwona Modrzejewska
1
,
Agata Rudnik
2
,
Weronika Kaminska
3
,
Agata Zdun-Ryzewska
4

  1. Department of Sociology of Medicine & Social Pathology, Medical University of Gdansk, Poland
  2. Psychology, University of Gdansk, Poland
  3. Sociology, University of Gdansk, Poland
  4. Department of Quality of Life Research, Medical University of Gdansk, Poland
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 3-12
Data publikacji online: 2024/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy:
Kompetencje odnośnie empatii nie są wystarczająco rozwijane podczas studiów. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się braki i bariery pojawiające się w toku kształcenia. Celem badań była analiza wewnętrznych barier, których eliminacja mogłaby zwiększyć efektywność i jakość kształcenia oraz rozwój umiejętności miękkich wśród studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział łącznie 396 studentów pielęgniarstwa (N = 248) i położnictwa (N = 148). Studenci wypełnili test ilorazu empatii (EQ-40) oraz kwestionariusz, który składał się z testu wiedzy oraz pytań samoopisowych dotyczących empatii.

Wyniki:
Aż 44,5% studentów nie potrafiło podać poprawnej definicji empatii. Tylko 49,5% z nich potrafiło poprawnie zidentyfikować przejawy zachowań empatycznych. 82,6% określiło się jako osoby raczej lub zdecydowanie empatyczne, mimo że w teście EQ 67,2% uczniów uzyskało wynik średni, a 11,2% niski. 2,5% uczniów to osoby z autyzmem wysokofunkcjonującym. Większość studentów przyznała, że odczuwa ciągłe zmęczenie z powodu zbyt wielu obowiązków (72,2%) i zaobserwowaliśmy dodatnią korelację między zmęczeniem a empatią.

Wnioski:
Badania ujawniają trudności związane z operacjonalizacją zachowań empatycznych. Studenci byli znacznie mniej empatyczni niż wynikało to z samooceny deklaratywnej. Doświadczenie stresu i zmęczenia może wpływać na efektywność kształcenia w zakresie umiejętności miękkich. Praca w swoim zawodzie na początkowym etapie może być czynnikiem zwiększającym empatię, zaangażowanie i troskę w opiece nad pacjentem.Aim:
Empathic competencies are not developed sufficiently during studies. Among the reasons for this, there are deficiencies and barriers which occur in the course of education. The purpose of research was to analyse internal barriers whose elimination could increase efficiency and quality of education and development of soft skills.

Material and methods:
A total of 396 students of nursing (N = 248) and midwifery (N = 148) participated in the study. The students completed the Empathy Quotient test (EQ-40) as well as a questionnaire, which consisted of a knowledge test and self-description questions on empathy.

Results:
As many as 44.5% of the students were not able to provide a correct definition of empathy. Only 49.5% of the students were able to identify signs of empathic behaviours correctly. 82.6% defined themselves as rather or definitely empathic people in spite of the fact, that in the EQ test 67.2% of the students received an average result and 11.2% a low one. 2.5% students are individuals with high-functioning autism. Most students admitted that they experience constant tiredness because they have too many responsibilities (72.2 %) and we observed a positive correlation between tiredness and empathy.

Conclusions:
The research reveals difficulties connected with the operationalisation of empathic behaviours. Students were much less empathic than according to their declarative self-assessment. The experience of stress and tiredness may impact the effectiveness of education when it comes to soft skills. Work in their profession at the initial stage may be a factor which increases empathy, commitment and care in patient care.

słowa kluczowe:

empatia, student pielęgniarstwa, Edukacja medyczna, student położnictwa

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.