en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Identyfikacja czynników wpływających na empatię pielęgniarek

Anna Maria Cybulska
1
,
Sebastian Atówko
2
,
Jadwiga Ćwiertnia
2
,
Elżbieta Grochans
1

  1. Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
Data publikacji online: 2020/07/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Zawód pielęgniarki charakteryzuje się złożonością w aspekcie sprawowania profesjonalnej opieki nad podopiecznym. Od wykwalifikowanego zespołu pielęgniarskiego oczekuje się zarówno bieżąco aktualizowanej wiedzy medycznej, jak i konkretnych zdolności manualnych. Empatia jest jedną z powszechnie cenionych cech pielęgniarki. Korzyści z tego zjawiska obserwuje się nie tylko w bezpośredniej relacji z pacjentem, ale także w wielu innych relacjach pielęgniarki, czy to z rodziną pacjenta, członkami zespołu interdyscyplinarnego czy przełożonymi. Celem pracy była analiza czynników wpływających na empatię pielęgniarek.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 199 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na terenie powiatu gryfickiego w województwie zachodniopomorskim. Do badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanego Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi (KRE) oraz ankiety własnej.

Wyniki
Badania wykazały, że tylko nieliczna grupa pielęgniarek miała wysoki poziom empatii (14,0%). Wykazano istotną statystycznie zależność między poziomem empatii wśród pielęgniarek, a zmiennymi socjodemograficznymi (wiek, miejsce zamieszkania) a także czynnikami wyboru zawodu.

Wnioski
W badanej grupie pielęgniarki cechowały się głównie niskim poziomem empatii, aczkolwiek utożsamiają swoją postawę ze współczuciem dla innych pacjentów. Według badań własnych największą empatią wykazują się pielęgniarki z dłuższym stażem pracy oraz te, które mieszkają w małych miastach i wsiach. Ponadto istotnymi determinantami wpływającymi na poziom empatii jest wybór zawodu z uwagi na jego atrakcyjność oraz ideę chęci niesienia pomocy.Aim
Empathy is one of the widely appreciated qualities of a nurse. The benefit of this phenomenon is not only observed in the direct relationship with a patient but also in many other nurse’s relationships including the patient’s family, staff members, and superiors. The aim of this study was to analyze factors influencing nurse’s empathy.

Material and methods
The study was conducted in a group of 199 nurses working within the district of Gryfice in the Western Pomeranian Voivodeship. The study was carried out using a diagnostic poll method with the standardized Questionnaire of the Emphatic Understanding of Other People (KRE) and an own questionnaire.

Results
Studies have shown that only a small group of nurses had a high level of empathy (14.0%). There was a statistically significant correlation between the level of empathy among nurses and sociodemographic variables (age, place of residence) as well as reasons for the choice of the profession.

Conclusions
In the study group, nurses were mainly characterized by a low level of empathy even though they identified their attitude with sympathy for patients. According to my own research, nurses with longer work experience and the ones who live in small towns and villages show the greatest empathy. In addition, the important factors affecting the level of empathy are the choice of the profession because of its attractiveness and because of the willingness to help others.

słowa kluczowe:

empatia, pielęgniarstwo, czynniki emocjonalne

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.