en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia i wydolność funkcjonalna pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek

Magdalena Strugała
1
,
Dorota Talarska
1
,
Tomasz Niewiadomski
2
,
Małgorzata Dziechciaż
3
,
Katarzyna Wojewoda
1

  1. Department of Preventive Medicine, University of Medical Sciences, Poland
  2. Orthopedics – Rehabilitational Clinical Hospital, University of Medical Sciences, Poland
  3. State Technical and Economic School, Jarosław, Poland
Data publikacji online: 2020/07/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Specyfika postępującego przebiegu choroby prowadzi do rozwoju zależności funkcjonalnej, która przyczynia się do późniejszej niepełnosprawności, istotnie wpływa na jakość życia. Celem badań było ustalenie związku między funkcjonowaniem pacjentów leczonych hemodializą a wybranymi czynnikami społeczno-demograficznymi i jakością życia.

Materiał i metody
Badaniami objęto 100 pacjentów w wieku 20–90 lat, którzy byli leczeni hemodializą w stacji hemodializy terenie zachodniej Polski. Średni wiek dla całej grupy wynosił 59,5 ± 14,4 lat. Średni czas prowadzenia dializoterapii w badanej grupie grupy wyniósł 44,7 ± 48,6 miesiąca. W celu oceny stanu funkcjonalnego pacjentów wykorzystano Indeks Barthel, skalę IADL Lawtona i Kwestionariusz wydolności Karnofsky’ego. Do oceny jakości życia wykorzystano wielowymiarowy instrument – Kwestionariusz Zdrowia specyficzny dla schyłkowej niewydolności nerek.

Wyniki
Za pomocą korelacji współczynnika Spearmana stwierdzono umiarkowane i silne korelacje między poszczególnymi podskalami Kwestionariusza Zdrowia a sprawnością funkcjonalną, mierzoną za pomocą skali ADL, indeksu Barthel, IADL Lawtona i skalą wydajności Karnofsky’ego. Nie było statystycznie istotnej zależności między długością leczenia nerkozastępczego a poszczególnymi skalami w kwestionariuszu zdrowotnym Parfrey i in., a także sprawnością funkcjonalną pacjentów.

Wnioski
Zmienne demograficzne, zwłaszcza płeć i wiek, a w mniejszym stopniu poziom wykształcenia i stan cywilny mają wpływ na wyniki kwestionariusza zdrowotnego właściwego dla schyłkowej niewydolności nerek. Stopien aktywności miał znaczący wpływ na wyniki w zakresie jakości życia.Aim
The specifics of progressive course of the disease leads to the development of functional dependence which contributes to later disability, significantly influences quality of life. The goal of the research described here was to determine the relationship between the functioning of patients treated with hemodialysis and selected socio-demographic factors and quality of life.

Material and methods
The research included 100 patients in the range 20-90 years of age who were being treated with hemodialysis in a renal replacement facility in the area of western Poland. The average age for the entire group was 59.5±14.4 years of age. The average time spent on dialysis for the group was 44.7 ± 48.6 months. In order to evaluate patients’ functional status the Barthel Index, Lawton’s IADL and the Karnofsky Performance Status Scale were used. In order to evaluate QOL, the multidimensional instrument – the Health Questionnaire Specific for ESRD was used.

Results
Using the Spearman coefficient correlation moderate and strong correlations were found between particular sub-scales Health Questionnaire Specific for ESRD and functional capacity. There was no statistically significant dependence between the length of renal-replacement therapy and particular scales on the Parfrey et al Health Questionnaire as well as the functional capacity of patients.

Conclusions
Demographic variables, especially sex and age, and to a lesser degree educational level and marital status have an influence on the results of the Health Questionnaire Specific for ESRD. Activity levels had a signficant influence on the results in the area of QOL

słowa kluczowe:

zdolność funkcjonalna, hemodializa, jakość życia

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.