en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Jakość życia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Katarzyna Tomaszewska
1
,
Bożena Majchrowicz
2
,
Agnieszka Wiśniowska
3

  1. Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska
  2. Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, Polska
  3. Instytut Ochrony Zdrowia, Collegium Masoviense, Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (2): 46-56
Data publikacji online: 2023/06/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Celem badań była ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu nieswoistych chorób jelit

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone w grupie 103 osób leczonych z powodu nieswoistych chorób jelit. Badania były prowadzone od listopada 2021 do stycznia 2022 roku. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, zmodyfikowaną skalę Mayo oraz Kwestionariusz do oceny jakości życia SF-36.W opracowaniu wykorzystano test Manna-Whitney'a oraz test Kruskala-Wallisa, po wcześniejszym sprawdzeniu rozkładów zmiennych testem Kołmogorowa-Smirnowa oraz równości wariancji testem Levene'a. Ponadto wykorzystano test t dla jednej próby. Przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki
Jakość życia chorych była obniżona w wymiarze zdrowia fizycznego. Chorzy leczeni z powodu nieswoistych chorób jelit na średnim poziomie oceniali jakość życia w domenie funkcjonowania fizycznego, społecznego oraz zdrowia psychicznego. Jakość życia była na niskim poziomie u osób w starszym wieku, u kobiet, u osób z niższym wykształceniem oraz u mieszkańców miast do 50 tys. Nasilenie objawów miało wpływ na ogólną ocenę jakości życia. Osoby chorujące krócej lepiej oceniały jakość życia w wymiarze zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego oraz problemów emocjonalnych.

Wnioski
Ogólna jakość życia chorych była obniżona. Na poziom akceptacji choroby i jakość życia respondentów mają wpływ czynniki socjodemograficzne oraz przebieg kliniczny choroby. Edukacja zdrowotna pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit dotycząca choroby, samoopieki i umiejętnego wspierania w sytuacjach trudnych jest podstawą do zwiększenia oceny jakości życia i poziomu akceptacji choroby.Aim
The aim of this paper was to assess the quality of life of patients treated for inflammatory bowel diseases.

Material and methods
The study was conducted in a group of 103 people treated for inflammatory bowel diseases. The research was conducted from November 2021 to January 2022 after obtaining the consent of the Bioethics Committee. The research tool was the author's questionnaire, the modified Mayo scale and the SF-36 questionnaire for assessing the quality of life. The significance level of p<0.05 was adopted in the study.

Results
Patients' quality of life was reduced in the dimension of physical health. Patients treated for inflammatory bowel disease rated quality of life at an average level in the domains of physical functioning, social functioning and mental health. Quality of life was at a low level in the elderly, in women, in those with lower education and in residents of cities.The severity of symptoms affected the overall assessment of quality of life.

Conclusions
The overall quality of life of the patients was reduced. The level of acceptance of the disease and the quality of life of the respondents are influenced by socio-demographic factors and the clinical course of the disease. The severity of symptoms affected the overall assessment of quality of life. Health education of patients with inflammatory bowel diseases regarding the disease, self-care and skilful support in difficult situations is the basis for increasing the assessment of the quality of life and the level of acceptance of the disease.

słowa kluczowe:

jakość życia, choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.