en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Metody konwencjonalne i naturalne możliwości terapeutyczne w leczeniu grzybicy paznokci

Faustyna Kuros
1
,
Dominika Wcisło-Dziadecka
2

  1. Zakład Kosmetologii, Katedra Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Polska
  2. Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 57-68
Data publikacji online: 2023/02/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie i cel pracy
Grzybica paznokci (OM - onychomycosis) jest najczęściej spotykaną chorobą paznokci w praktyce klinicznej na całym świecie. Bez skutecznego leczenia grzybica paznokci staje się przewlekłym i uciążliwym schorzeniem. Konwencjonalne leczenie grzybicy paznokci obejmuje terapię doustną i miejscową. Doustne środki przeciwgrzybicze, choć dość skuteczne, są toksyczne dla wątroby i powodują interakcje między lekami. W pracy przedstawiono najczęściej występujące rodzaje OM oraz przegląd dostępnych metod leczenia grzybicy paznokci w obrębie stóp.

Metody przeglądu
Niniejsza praca jest przeglądem literatury dotyczącej dotychczasowej wiedzy i najnowszych doniesień naukowych na temat konwencjonalnych metod leczniczych i naturalnych środków w terapiach grzybicy płytek paznokciowych. Poszukując informacji do artykułu, uwzględniono aktualne publikacje oraz literaturę anglojęzyczną w bazie PubMed. Opcje leczenia OM obejmują doustne leki przeciwgrzybicze, miejscowe terapie, chirurgiczne usunięcie paznokcia oraz lasereroterapię. Leczenie grzybicy paznokci musi być zindywidualizowane w oparciu o badanie mikologiczne, skuteczność leku, obraz kliniczny, preferencje i co najważniejsze, bezpieczeństwo pacjenta. Atutem olejków eterycznych jest posiadanie wysokiej aktywności przeciwgrzybiczej względem patogenów wywołujących grzybicę skóry i jej przydatków.

Podsumowanie
Ograniczony zakres konwencjonalnych i skutecznych środków przeciwgrzybiczych a także możliwe pojawienie się nieprzyjemnych działań niepożądanych pobudziły zapotrzebowanie na bezpieczniejsze terapie, prowadząc do zwiększonego zainteresowania terapiami miejscowymi. Olejki eteryczne mogą stać się źródłem nowych terapeutycznych związków, a włączenie ich do preparatów miejscowych stanowi ciekawą, skuteczną i bezpieczną alternatywę w leczeniu OM.Introduction and aim of the paper
Introduction and aim of the paper OM - onychomycosis is the most common nail plate disease in dermatological clinical practice. Onychomycosis becomes a chronic and troublesome condition with no effective treatment. Conventional treatment of onychomycosis includes topical and oral therapy. Oral antifungal agents, although quite effective, are hepatotoxic and cause drug interactions. This paper presents the most common types of OM and a review of the available treatments for onychomycosis of the toenails.

Methods of review
This paper constitutes a literature review of current expertise and recent scientific reports on conventional treatment methods and natural agents used in the course of onychomycosis. In search for information to be included in the article, current publications and English-language literature in the PubMed database were taken into consideration. Treatment options for OM include oral antifungals, topical therapies, surgical removal of the nail and laser therapy. Treatment of onychomycosis must be individualised based on the mycological examination, medication efficacy, the clinical picture, preferences and, most importantly, patient’s safety. The advantage of essential oils is that they show high antifungal activity against pathogens causing dermatophytosis and skin-related infections.

Summary
The limited range of conventional and effective antifungal agents and the possible occurrence of unpleasant side effects caused a demand for safer therapies, leading to an increased interest in topical therapies. Essential oils have the potential to become a source of new therapeutic compounds, and their use in topical preparations offers an interesting, effective and safe alternative in the treatment of OM.

słowa kluczowe:

Onychomycosis, grzybica stóp, inwazyjne zakażenia grzybicze, inwazyjne grzybice, leczenie inwazyjne

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.