en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentką ze zwyrodnieniem stawu biodrowego po zabiegu alloplastyki według Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)

Edyta Donata Laska
1
,
Rafał Domagała
1

  1. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład pielęgniarstwa specjalistycznego, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 37-46
Data publikacji online: 2023/02/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie diagnoz, interwencji, wyników i wniosków u pacjentki ze zwyrodnieniem stawu biodrowego po alloplastyce z wrodzonym skojarzonym niedoborem czynnika V i VIII, według ICNP.

Materiał i metody
Praca ma charakter kazuistyczny, gdzie wykorzystano techniki badawcze: obserwacja, wywiad, analiza dokumentacji, pomiary parametrów życiowych. Użyto narzędzia badawcze: historia choroby, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej i zleceń lekarskich, karta gorączkowa, karta przetaczania krwi i jej składników, karta obserwacyjna, karta oceny nasilenia bólu, wyniki badań.

Wyniki
Diagnozy i plan opieki są adekwatne do stanu pacjentki Głównymi problemami były: infekcja rany, ryzyko krwotoku, ból. Przeprowadzono edukację w zakresie pielęgnacji rany oraz samoopieki. Terapia podciśnieniowa (ang. negative pressure wound therapy, (NPWT) zastosowana u pacjentki po zabiegu alloplastyki to skuteczne narzędzie w leczeniu ran trudno gojących się przyczyniła się do skutecznego wygojenia się rany. Zastosowanie podciśnienia pozwoliło oczyścić łożysko rany z nadmiaru wysięku i drobnoustrojów, a jednocześnie zapewniło optymalne warunki do regeneracji tkanek. Ponadto terapia NPWT poprawiła mikrokrążenie i stymulowała tworzenie nowych naczyń włosowatych.

Wnioski
Zastosowany model opieki według Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej okazał się skuteczny w opiece nad pacjentką wymagającą opieki specjalistycznej. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania i udało się zapewnić holistyczną opiekę. Artykuł stanowi istotny wkład w wykorzystanie przez pielęgniarki klasyfikacji ICNP, której znaczenie w poprawie jakości opieki pielęgniarskiej stale rośnie.Aim
The aim of this study is to present the diagnoses and interventions in a patient with hip osteoarthritis after alloplastic with congenital combined factor V and VIII deficiency, according to ICNP.

Material and methods
The paper is case-study in nature, where the research techniques used were: observation, interview, analysis of records, measurement of vital signs. The research tools used were: medical history, individual nursing care and medical orders sheet, fever sheet, blood and blood transfusion sheet, observation sheet, pain assessment sheet, test results.

Results
Diagnoses and care plan are adequate for the patient's condition The main problems were wound infection, risk of hemorrhage, pain. Education on wound care and self-care was provided. Negative pressure wound therapy (NPWT) applied to the patient after alloplastic is an effective tool in the treatment of wounds that are difficult to heal and has contributed to successful wound healing. The use of negative pressure allowed the wound bed to be cleansed of excess exudate and microorganisms, while providing optimal conditions for tissue regeneration. In addition, NPWT therapy improved microcirculation and stimulated the formation of new capillaries.

Conclusions
The ICNP model of care used proved to be effective in the care of a patient requiring specialized care. All planned activities were implemented and holistic care was successfully provided. The article is an important contribution to nurses' use of the ICNP classification, whose importance in improving the quality of nursing care continues to grow.

słowa kluczowe:

alloplastyka, ICNP®, zwyrodnienie stawów biodrowych

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.