en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Obraz człowieka z rozpoznaną schizofrenią- zjawisko stygmatyzacji.

Martyna Kowalczyk
1
,
Justyna Natora
2
,
Mariola Głowacka
3
,
Ryszard Tomasiuk
2

  1. Oddział Psychiatryczny IV, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, Polska
  2. Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Radomskiego, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Polska
  3. Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (4): 45-58
Data publikacji online: 2023/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy:
Schizofrenia to choroba psychiczna, a zarazem stygmat. Oprócz konsekwencji zdrowotnych schorzenie niesie za sobą również wiele niekorzystnych następstw społecznych. Stygmatyzacja to zatem proces spowodowany głównie niewiedzą populacji, charakteryzujący się negatywnym ocenianiem chorującego człowieka i oddziałujący na niższą jakość jego życia. Głównym celem niniejszej pracy była analiza zjawiska stygmatyzacji w oparciu o poglądy społeczeństwa na temat człowieka doświadczającego schizofrenii. Cel łączył się z ukazaniem obszarów życia w których ujawnione zostaję piętno choroby psychicznej.

Materiał i metody:
W badaniu uczestniczyło 305 losowo dobranych osób, posiadających minimum 18 lat. Zastosowana metoda to sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, pt. ,,Normalność, a anormalność- człowiek w cieniu schizofrenii’.

Wyniki:
Na podstawie analizy stwierdzono, że społeczeństwo stereotypowo identyfikuję wizerunek człowieka ze schizofrenią z pobudzeniem psychoruchowym, agresją i zagrożeniem. Populacja wyklucza chorego z życia społecznego poprzez oznaczenie szpitala psychiatrycznego mianem miejsca do codziennego funkcjonowania, a także etykietuję takimi słowami jak ,,schizofrenik” lub ,,chory psychicznie”. Powszechna jest również dyskryminacja dotycząca kwestii założenia rodziny czy zatrudnienia. W badaniu udowodniono, że wiek wpływa na interpretowanie nazwy dla obrazu człowieka ze schizofrenią. Płeć nie różnicuję sposobu interpretowania wizerunku człowieka z psychozą schizofreniczną, natomiast miejsce zamieszkania oddziałuję na sposób postrzegania chorego.

Wnioski:
Wyniki obrazują, że naznaczenie osób chorujących na schizofrenię wciąż utrzymuję się na wysokim poziomie, dlatego konieczne byłoby prowadzenie programów oraz kampanii edukacyjnych o tematyce chorób psychicznych, dostępnych dla całego społeczeństwa.Aim:
The main aim of the paper was an analysis of the stigmatisation phenomenon based on society’s views about persons suffering from schizophrenia. We presented the areas of life in which the stigma of mental illness is revealed as well as reasons for which society stigmatizes these people.

Material and methods:
The study covered 305 persons chosen at random and being at least 18 years old. The method applied was a diagnostic poll and the research tool was a survey questionnaire entitled “Normality versus abnormality –individuals in the shadow of schizophrenia”.

Results:
On the basis of the analysis it was found that society identifies the image of a person with schizophrenia with psychomotor agitation, aggressive behaviour and threat. Community excludes such individuals from social life, indicates mental hospital as a proper place for their functioning and labels them with such harmful words as “schizophreniac’ or “nut”. Discrimination is widespread as regards the issues of starting a family and employment. The study proved that the age of surveyed people is important when it interpreting the name given to persons with schizophrenia. On the other gender does not affect the way in which the picture of an individual with schizophrenic psychosis is perceived. The place of residence affects individual perception of the ill person.

Conclusions:
The results show that stigmatisation still remains high. For this reason, it seems necessary to introduce programmes and educational campaigns devoted to the subject of mental illnesses available to the entire society.

słowa kluczowe:

stygmatyzacja, schizofrenia, choroba psychiczna, wykluczenie społeczne

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.