en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena psychofizycznego aspektu jakości życia pacjentów objętych długoterminową opieką stacjonarną

Mariola Rybka
1
,
Dorota Kochman
2
,
Agata Szałkowska
3

  1. Szpital Lipno Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
  2. INOZ Włocławek, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
  3. Suradówek, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Polska
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej tom 7, rok 2022, numer 4, s. 25-36
Data publikacji online: 2023/02/28
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Celem badań była ocena jakości życia pacjentów objętych opieką długoterminową stacjonarną w aspekcie psychofizycznym. Opieka długoterminowa to zakres świadczeń realizowany wobec osób przewlekle chorych i niesamodzielnych ze znacznym deficytem sprawności w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Subiektywna ocena jakości życia tej grupy ma wpływ na podejmowanie dalszych aktywności służących poprawie organizacji opieki stacjonarnej. Niesamodzielność ma ścisłe powiązanie z deficytem sprawności oraz obniżeniem wydolności psychofizycznej, a co za tym idzie osoba taka wymaga stałej lub długotrwałej pomocy ze strony osób trzecich. Przed opieką społeczną jak i zdrowotną pojawia się ogromne wyzwanie, jak zapewnić tak znacznej grupie odpowiedni dostęp do świadczeń opieki długoterminowe. Powstałe deficyty sprawności psychofizycznej pogarszają sprawność w okresie przejściowym lub trwałym, ograniczają samodzielność, utrudniają pełnienie podstawowych ról społecznych.

Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 80 pacjentów przebywających w placówkach opieki długoterminowej stacjonarnej – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Wiek badanych mieścił się w zakresie od ≥60 do >100 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz skróconej wersji ankiety oceniającej jakość życia The Word Health Organization Quality Of The Life (WHOQOL) -BREF" poszerzony o autorską metryczkę.

Wyniki
Respondenci dokonując subiektywnej oceny jakości życia wskazali jako stan zadawalający i wyniósł 3,33, średnia satysfakcji dotycząca zdrowia 2,83. Grupę badawczą stanowiły w 60 % kobiety.

Wnioski
Uzyskane wyniki stanu zdrowia były wprost proporcjonalne do subiektywnej oceny jakości życia.Aim
The aim of the study was to assess the psychophysical aspect of the quality of life of patients under long-term inpatient care. Long-term care is a range of services provided to chronically ill and dependent people with a significant deficit in the basic activities of everyday life.The subjective assessment of the quality of life of this group influences the undertaking of further activities aimed at improving the organization of inpatient care. The resulting deficits in psychophysical fitness worsen the efficiency, independence, and hinder the performance of social and family roles.

Material and methods
The study included a group of 80 patients staying in inpatient long-term care facilities - the Nursing and Treatment Institution. The age of the respondents ranged from ≥60 to> 100 years. The research tool was the questionnaire of the abbreviated version of the questionnaire assessing the quality of life The Word Health Organization Quality Of The Life (WHOQOL) -BREF "extended with the proprietary certificate.

Results
The respondents, making a subjective assessment of the quality of life, indicated the condition as satisfactory and amounted to 3.33, the average satisfaction regarding health was 2.83. . The research group was 60 % women.

Conclusions
The health results obtained were directly proportional to the subjective assessment of the quality of life.

słowa kluczowe:

opieka długoterminowa, jakość życia, opieka

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.