en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim, po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych – studium przypadku.

Magdalena Samanta Kurek
1
,
Tomasz Tatara
1
,
Anna Patyk
2

  1. Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
  2. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Polska
Data publikacji online: 2020/07/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Szpiczak mnogi (ang. multiple myeloma) stanowi jeden z najczęściej występujących nowotworów hematologicznych wśród dorosłych. Głównym objawem szpiczaka jest ból kości spowodowany osteolizą, zazwyczaj mylony z osteoporozą. Podstawową metodą leczenia jest chemioterapia wraz z autologicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych.

Cel
Celem pracy jest analiza przypadku pacjentki ze zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim oraz przedstawienie problemów chorej i postępowania pielęgniarskiego w okresie okołotransplantacyjnym.

Materiał i metody
Informacje zebrano poprzez obserwację, wywiad i analizę dokumentacji medycznej pacjentki. Prezentowany przypadek opisuje kobietę w wieku 53 lat, ze szpiczakiem plazmocytowym, poddanej chemioterapii z autoprzeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych.

Wyniki
Jednym z potencjalnych czynników wpływających na rozwój nowotworu jest brak odpowiedniej ilości snu, jednak literaturze można odnaleźć kontrowersyjne informacje.

Wnioski
Opieka pielęgniarska nad pacjentem po autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych jest trudna. W wyniku wystąpienia działań niepożądanych leczenia, pacjenci mają wiele problemów. Wymagają profesjonalnej opieki i wsparcia. Stosowanie ICNP® w praktyce ułatwia pracę pielęgniarek.Introduction
Multiple myeloma is one of the most common haematological cancer among adults. The main symptom of multiple myeloma is bone pain because of osteolysis, usually confused with osteoporosis. The basis method of treatment is chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation.

Aim
The purpose of the work is case study of patient with diagnosed multiple myeloma and presentation of patient problems and nursing interventions in peri-transplant period

Material and methods
Information was collected by observation, interview and analysis of medical documentation of patient. Presented case show a 53 years old women, with multiple myeloma, who was treated by chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation.

Results
One of the potential factors, which influence on development of cancer is lack of appropriate amount of dream, but in the literature we can find controversial information. Using ICNP® in practice, makes easier work of nurses.

Conclusions
Patients nursing care after autologous hematopoietic stem cell transplantation is difficult. As a result of treatment side effects, patients have a lot of problems. They require professional care and support.

słowa kluczowe:

opieka pielęgniarska, Szpiczak mnogi, przeszczep autologiczny, pielęgniarstwo onkologiczne

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.