en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Przygotowanie pielęgniarek do opieki nad pacjentem z przezskórną endoskopową gastrostomią a poczucie własnej skuteczności

Ewa Kawalec-Kajstura
1
,
Kinga Bańdo
2
,
Justyna Sraga
3
,
Agnieszka Falkowska
3
,
Majka Wiczkowska
3
,
Michalina Majkut
3
,
Beata Sajdak
3
,
Katarzyna Surowiec
3
,
Agata Reczek
1
,
Ilona Kuźmicz
1

  1. Department of Internal Medicine and Community Nursing Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College (JU CM), Polska
  2. SSG at the Department of Internal Medicine and Community NursingInstitute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College (JU MC), Polska
  3. SSG at the Department of Internal Medicine and Community Nursing Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College (JU MC), Polska
Data publikacji online: 2020/10/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Przezskorna endoskopowa gastrostomia (PEG) umożliwia dostarczanie pacjentowi żywienia, w sytuacji gdy żywienie drogą naturalną nie jest możliwe. Właściwa pielęgnacja PEG pozwala nie tylko zapobiegać powikłaniom, ale może rownież poprawić komfort i jakość życia pacjentow.

Cel
Analiza związku wiedzy pielęgniarek na temat opieki nad pacjentem z PEG i poczucia własnej skuteczności.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 85 uczestniczek rożnych form kształcenia podyplomowego przeznaczonych dla pielęgniarek w Małopolsce. W badaniu wykorzystano polską wersję Skali Uogolnionej Własnej Skuteczności (Generalized Self-Efficacy Scale – GSES) oraz autorski kwestionariusz ankiety składający się z dwoch części, pierwsza cześć dotyczyła podstawowych danych socjodemograficznych, druga część obejmowała pytania sprawdzające poziom wiedzy pielęgniarek na temat pielęgnacji pacjenta z przezskorną endoskopową gastrostomią.

Wyniki
Średni wynik testu dla ogołu respondentow wyniosł 17,9 punktow (SD=6,80), a wysoki i średni poziom wiedzy na temat opieki nad pacjentem z przezskorną endoskopową gastrostomią w badanej grupie prezentowało 32,94% (n=28) ankietowanych. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy poziomem wiedzy a poczuciem własnej skuteczności (p>0,05).

Wnioski
1. Poziom wiedzy badanych pielęgniarek na temat pielęgnacji pacjenta z PEG był niesatysfakcjonujący. 2. Rodzaj ukończonego przez pielęgniarki kształcenia zawodowego oraz miejsce pracy miały istotny wpływ na poziom wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem z PEG. 3. Koniecznym jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentem z PEG.Aim
Percutaneous endoscopic gastrostomy provides a means of feeding patients when natural oral intake is impossible. Appropriate PEG care not only prevents complications but also improves patients’ comfort and their quality of life.

Aim
An analysis of the correlation between nurses’ knowledge about care provided to PEG patients and their sense of self-efficacy.

Material and methods
The study was conducted in a group of 85 nurses participating in various forms of postgraduate courses dedicated to nurses from Małopolska region. It was carried out with the application of Generalized Self- -Efficacy Scale (GSES) and a specially designed questionnaire consisting of two parts, first of which was focused on basic sociodemographic data, whereas the other one included questions checking the level of knowledge about taking care of patients with PEG.

Results
The average score obtained by the respondents in the test checking their knowledge was 17.9 (SD=6.80), and the high or average level of knowledge about taking care of PEG patients was observed in the case of 32.94% of respondents (n=28). No statistically significant correlation was found between nurses’ knowledge and their sense of self-efficacy (p>0.05).

Conclusions
1. The level of nurses’ knowledge about taking care of patients with PEG is unsatisfactory. 2. The type of nurses’ professional education and their workplace had a significant impact on their level of knowledge about taking care of patients with PEG. 3. It is necessary to constantly improve the qualifications of the nursing staff in the care of patients with PEG.

słowa kluczowe:

przezskorna endoskopowa gastrostomia, poczucie własnej skuteczności, pielęgniarka

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.