en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przygotowanie studentów pielęgniarstwa do udzielania wsparcia emocjonalnego pacjentom z zaburzeniami psychosomatycznymi

Beata Płaczkiewicz
1

  1. Zakład Psychologii, Akademia Mazowiecka w Płocku, Poland
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 33-41
Data publikacji online: 2024/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Zaburzenia psychosomatyczne stanowią zróżnicowaną grupę problemów zdrowotnych, z istotną lub dominującą rolą czynników emocjonalnych, psychospołecznych w ich etiologii. Długotrwałe doświadczanie sytuacji stresowych może prowadzić do procesów patologicznych w obrębie organów czy układów ciała. Diagnoza zaburzenia psychosomatycznego jest trudna, podobnie jak proces leczenia i terapii. Pacjenci z problemem psychosomatycznym potrzebują wsparcia społecznego, w szczególności emocjonalnego. Istotnym źródłem wsparcia – z uwagi na ciągły proces opieki nad pacjentami – są pielęgniarki. Pokazuje to potrzebę przygotowywania przyszłych pielęgniarek nie tylko w obszarze medycznym, ale również do udzielania wsparcia emocjonalnego pacjentom. Kluczowe w tym obszarze procesu edukacyjnego mogą być praktyczne zajęcia z zakresu psychologii. Wykorzystując scenki symulacyjne, studenci odgrywają role pielęgniarek udzielających wsparcia społecznego pacjentom z problemem psychosomatycznym poprzez proces komunikacji interpersonalnej.

Psychosomatic disorders are a diverse group of health problems, with a significant or dominant role of emotional, psychosocial factors in their etiology. Long-term experience of stressful situations can lead to pathological processes within organs or body systems. The diagnosis of psychosomatic disorder is difficult, as is the process of treatment and therapy. Patients with psychosomatic problems need social support, especially emotional support. Nurses are an important source of support – due to the continuous process of patient care. This shows the need to prepare future nurses not only in the medical area, but also to provide emotional support to patients. Essential in this area of the educational process may be practical classes in the field of psychology. Using simulation scenes, students play the role of nurses providing social support to patients with psychosomatic problems through the process of interpersonal communication.
słowa kluczowe:

zaburzenia psychosomatyczne, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.