en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Psychologiczne aspekty jakości życia pacjentów objętych długoterminową opieką stacjonarną

Elżbieta Augustyn
1
,
Aneta Grochowska
2
,
Monika Łabuzek
2
,
Maria Mika
2

  1. POZ, POZ Ropczyce, Polska
  2. Katedra Pielęgniarstwa, PWSZ w Tarnowie, Polska
Data publikacji online: 2020/10/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Celem pracy była ocena psychologicznych aspektow jakości życia pacjentow objętych długoterminową opieką stacjonarną.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2018 do lutego 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone wśrod 92 pacjentow Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, natomiast technikę badawczą stanowiła ankieta. Narzędziami badawczymi był autorski kwestionariusz ankiety oraz Skala Depresji Becka. Uzyskane wyniki z kwestionariuszy poddano analizie statystycznej. Weryfikacji rożnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności chi-kwadrat oraz testu Kruskala-Wallisa, przyjmując poziom istotności p < 0,05.

Wyniki
Występowanie depresji u ankietowanych oceniono za pomocą Skali Depresji Becka. Brak depresji stwierdzono u 40,2 % badanych, depresję łagodną u 45,7 % oraz depresję umiarkowaną u 14,1% respondentow. Analiza badań wykazała, że stan cywilny badanych istotnie wpływał na występowanie u nich depresji. Stwierdzono, iż istotnie częściej (p = 0,0409) u panien/kawalerow występowała depresja umiarkowana 38,4%. Najliczniejszą grupę badanych stanowili ankietowani, u ktorych często występuje niepokoj 80,4% oraz drażliwość 56,5 %. Najczęstszymi sytuacjami powodującymi drażliwość i niepokoj u badanych jest brak samodzielności 53,3%, ktore mają istotny wpływ na poczucie osamotnienia wśrod badanych.

Wnioski
Najczęstszymi sytuacjami powodującymi drażliwość i niepokoj u badanych jest brak samodzielności, które wpływa na poczucie osamotnienia. Badani, ktorzy nie spędzali czasu wśrod innych pacjentow częściej odczuwali bezradność i zagubienie.Aim
The objective of the study was to assess psychological aspects of the quality of life of patients in long-term stationary care.

Material and methods
The research was carried out from December 2018 to February 2019. The study was conducted among 92 patients of the Nursing and Care Institution. The research method was a diagnostic survey, while the research technique was a survey. The research tools were the author's questionnaire and the Beck’s Depression Scale. The results obtained from the questionnaires were subjected to statistical analysis. The differences between the variables were verified using the chi-square independence test and the Kruskal-Wallis test, assuming a significance level of p<0.05.

Results
The occurrence of depression in the respondents was assessed using the Beck Depression Scale. Lack of depression was found in 40.2% of the respondents, mild depression in 45.7% and moderate depression in 14.1%. Analysis of the research showed that the marital status of the respondents significantly affected their incidence of depression. It was found that moderate depression was 38.4% more common (p=0.0409). The most numerous group of respondents were respondents, who often experienced anxiety (80.4%) and irritability (56.5%). The most common situations causing irritability and anxiety in subjects is lack of independence (53.3%), which has a significant impact on the feeling of loneliness among the subjects.

Conclusions
The most common situations causing irritability and anxiety in subjects result from a lack of independence, which affects their sense of loneliness. Subjects who did not spend time among other patients more often felt helpless and confused.

słowa kluczowe:

depresja, osamotnienie, długoterminowa opieka stacjonarna

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.