en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stan funkcjonalny i satysfakcja z leczenia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową

Iwona Barbara Repka
1
,
Beata Czarniak
2
,
Grażyna Puto
3
,
Patrycja Zurzycka
1

  1. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
  2. Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
  3. Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (2): 27-38
Data publikacji online: 2023/06/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy:
Wprowadzenie. Wraz ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, pojawia się ograniczenia w funkcjonowaniu, problemy z akceptacją, a także zmiany w ocenie jakości życia, które są ważnym wyznacznikiem efektywności prowadzonej terapii. Celem badania było określenie czynników wpływających na stan zdrowia oraz satysfakcje z prowadzonego leczenia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone w grupie 75 pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową hospitalizowanych w oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do zebrania danych wykorzystano narzędzia standaryzowane tj. kwestionariusz Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Treatment Satisfaction-Patient Satisfaction (FACIT-TS-PS), kwestionariusz EQ-5D-5L (ocena 5 wymiarów i stanu zdrowia w oparciu o skalę wizualno-analogową) oraz skalę Acceptance of Illness Scale (AIS).

Wyniki:
Ocena stanu funkcjonalnego wykazała, iż kontakt z personelem pielęgniarskim (77%) oraz kompetencje techniczne personelu medycznego (52%) zostały wysoko ocenione przez zdecydowaną większość badanych. Akceptacja własnej choroby oceniona była na poziomie średnim (52%). Wykazano istnienie korelacji pomiędzy akceptacją choroby a stanem funkcjonalnym i satysfakcją z leczenia w obszarze kontaktu z lekarzem (p<0,001) oraz w płaszczyźnie pewności i zaufania (p=0,032).

Wnioski:
Wzrost akceptacji choroby wpływała na poprawę stanu funkcjonalnego i satysfakcję z prowadzonego leczenia, w grupie osób z zaawansowaną chorobą nowotworową. Czas hospitalizacji oraz wybrane dane socjodemograficzne respondentów nie miały wpływu na ocenę zdrowia oraz satysfakcję z leczenia.Introduction:
Introduction. With the diagnosis of cancer, there are limitations in functioning, problems with acceptance, as well as changes in the assessment of quality of life, which is an important determinant of the effect of treatment provided. The aim of this study was to determine the factors affecting the health status and satisfaction with the ongoing treatment of patients with advanced cancer.

Material and methods:
The study was conducted in a group of 75 patients diagnosed with malignant disease hospitalized in the Department of Palliative Medicine at the University Hospital in Cracow. Standardized tools, i.e. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Treatment Satisfaction-Patient Satisfaction (FACIT-TS-PS) questionnaire, EQ-5D-5L questionnaire and Acceptance of Illness Scale (AIS) were used to collect data.

Results:
Assessment of functional status showed that nurse communication (77%) and technical competence of medical staff (52%) were rated highly by the vast majority of respondents. Acceptance of own illness was rated at a medium level (52%). There was a correlation between acceptance of illness and functional status as well as satisfaction with treatment in terms of the physician communication (p<0.001) and in the area of confidence and trust (p=0.032).

Conclusions:
Increased acceptance of illness influenced the improvement of functional status and satisfaction with the treatment provided, in a group of people with advanced cancer. The duration of hospitalization and selected sociodemographic data of the respondents had no effect on health evaluation and satisfaction with treatment.

słowa kluczowe:

akceptacja choroby, choroba nowotworowa, stan funkcjonalny, satysfakcja z leczenia

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.