en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu depresji u osób starszych

Julia Wyszomirska
1
,
Ewa Martyniak
2
,
Karolina Krzywkowska
3
,
Katarzyna Piekarska-Bugiel
3

  1. Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
  2. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej/ Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
  3. Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polska
Data publikacji online: 2020/07/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Objawy zaburzeń nastroju u osob starszych są często ignorowane przez najbliższe otoczenie, ale długotrwały i częsty kontakt z pacjentami umożliwia personelowi pielęgniarskiemu nawiązanie relacji, ktora pozwala dowiedzieć się więcej o samopoczuciu pacjenta i sytuacji życiowej. Uważna obserwacja pacjenta i znajomość opcji leczenia pomagają nie tylko postawić dokładną diagnozę, ale także zaproponować odpowiednie formy terapii. Depresja nie jest naturalnym elementem procesu starzenia się, ale poważnym problemem zdrowotnym dla osob w wieku geriatrycznym, przynoszącym cierpienie zarowno pacjentom, jak i ich bliskim. Potwierdzono empirycznie, że wieloczynnikowe źrodła depresji wśrod osob starszych wymagają działań terapeutycznych, zarowno na poziomie biologicznym, jak i psychospołecznym. W artykule postanowiliśmy przedstawić przegląd badań nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji u osob starszych. Założono, że nie wszystkie pielęgniarki i lekarze lub inni specjaliści ochrony zdrowia znają podstawy terapii poznawczo-behawioralnej. Jednak mogą potencjalnie nauczyć się wdrożyć pewną część jej procedur, a także motywować pacjentow do jej podjęcia, ponieważ jest ona możliwą i realistyczną szansą na zmianę sposobu funkcjonowania osob starszych pomimo zaburzeń somatycznych lub deficytow poznawczych.

Symptoms of mood disorders are often ignored by the immediate surroundings. Long-term and frequent contact with the older patient enables nursing staff to establish a relationship that allows them to learn more about the patient’s well-being and life situation. Careful observation of the patient and knowledge of treatment options will not only help in making an accurate diagnosis but also in proposing appropriate forms of therapy. Depression is not a natural element of the ageing process, but a significant health problem for people at geriatric age, thus bringing suffering to both the patients and their relatives. It is empirically confirmed that the multi-factor origins of depression among the elderly require therapeutic actions, both on the biological and psycho-social level. In the paper we decided to present an overview of the research on the effectiveness of the cognitive-behavioural therapy in treatment of depression among older people. It has been assumed that not all nurses and doctors or other healthcare professionals know the basics of the cognitive – behavioural therapy. However they can potentially learn to implement a certain part of its procedures, as well as motivate patients to undertake it, because it is possible and realistic to change the way of functioning of the older adults despite of somatic disorders or cognitive deficits.
słowa kluczowe:

depresja, osoby starsze, terapia poznawczo-behawioralna

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.