en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Wpływ odżywiania na rozwój nowotworów trzonu macicy

Olga Adamczyk-Gruszka
1
,
Jakub Gruszka
2
,
Adrianna Frydrysiak - Brzozowska
3
,
Anna Zwierzyńska
4

  1. Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  2. II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
  3. Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu. Katedra Zintegrowanej Opieki Medycznej, Zakład Pielęgniarstwa, Akademia Mazowiecka w Płocku, Polska
  4. Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Long-Term Care Nursing 2023; 8 (2): 57-64
Data publikacji online: 2023/06/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Nowotwory żeńskich narządów płciowych są problem światowym. Najczęstszą grupą schorzeń u kobiet w wieku rozrodczym są mięśniaki macicy. Mogą on powodować całe spektrum objawów klinicznych od nieprawidłowych krwawień macicznych, bólu miednicy, zaburzeń ze strony pęcherza moczowego do niepłodności. Nowotworem złośliwym najczęściej diagnozowanym u kobiet jest rak trzonu macicy. Stanowi niejednorodną histologicznie i klinicznie grupę. Zazwyczaj rozpoznawany jest we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego, rzadko tworzy miejscowe wznowy i przerzuty odległe. Z reguły wiąże się z dobrym rokowaniem.

Cel i metody
Celem pracy jest przedstawienie wpływu odżywiania na rozwój nowotworów trzonu macicy na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa.

Wnioski
Odżywianie ma wpływ na ekspresję genów. Przez zmiany genetyczne i epigenetyczne wpływa na ludzki genom. Składniki diety aktywują geny supresorowe nowotworów, apoptozę komórki, translację białek. MikroRNA (miRNA) odgrywa rolę w matrycowym RNA ( mRNA) odpowiedzialnym za stabilność i translację.Introduction
Female genital cancers are a global problem. The most common group of diseases in women of childbearing age are uterine fibroids. They can cause a spectrum of clinical symptoms from abnormal uterine bleeding, pelvic pain, bladder disorders to infertility. The most common malignant tumor diagnosed in women is endometrial cancer. It is a histologically and clinically heterogeneous group. It is usually diagnosed at an early clinical stage and rarely causes local recurrences and distant metastases. It is usually associated with a good prognosis.

Purpose and methods
The aim of the study is to present the influence of nutrition on the development of endometrial cancer based on a review of the current literature.

Conclusions
Nutrition affects gene expression. Through genetic and epigenetic changes, it affects the human genome. Dietary components activate tumor suppressor genes, cell apoptosis, and protein translation. MicroRNA (miRNA) plays a role in messenger RNA (mRNA) responsible for stability and translation.

słowa kluczowe:

dieta, odżywianie, składniki odżywcze, nowotwory trzonu macicy

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.