en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zachowania zdrowotne podejmowane przez chorych z gruźlicą płuc

Iwona Barbara Repka
1
,
Małgorzata Marczyńska
2
,
Patrycja Zurzycka
1
,
Grażyna Puto
3

  1. Department of Clinical Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Poland
  2. Graduate of Department of Clinical Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Absolwent Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Poland
  3. Department of Internal and Environmental Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Poland
Long-Term Care Nursing 2024; 9 (1): 55-64
Data publikacji online: 2024/04/20
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy:
Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych, kontroli własnego zdrowia osób z gruźlicą płuc.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 100 osób chorych na gruźlicę płuc. Zastosowane w badaniu metody obejmowały kwestionariusz socjodemograficzny oraz skale, w tym: Health Behaviour Inventory (HBI) (IZZ) and Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC-from B).

Wyniki:
Wiek miał istotny wpływ na prawidłowe nawyki żywieniowe (p=0,0035). Natomiast, stan cywilny determinował podejmowanie określonych zachowań profilaktycznych (p=0,0446). Wskaźnik zachowań zdrowotnych korelował z wpływem innych osób (p = 0,0151) oraz z przypadkowymi działaniami (p = 0,0079). W obszarze kontroli zdrowia – przypadkowe zdarzenia korelowały z prawidłowymi nawykami żywieniowymi (p = 0,0039). Zachowania profilaktyczne istotnie statystycznie związane były z wszystkimi kategoriami kontroli zdrowia. Ponadto, pozytywne nastawienie psychicznie korelowało z wpływem innych osób (p = 0,0084) oraz przypadkowymi zdarzeniami (p = 0,0498). Również, praktyki zdrowotne determinowane były przez wpływ czynników innych (p = 0,0009). Płeć (p < 0,0001), wykształcenie (p = 0,0001), aktywność zawodowe (p = 0,0039) oraz warunki mieszkaniowe (p < 0,0001) miały istotny wpływ na wskaźnik zachowań zdrowotnych oraz poszczególne kategorie.

Wnioski:
Zachowania zdrowotne istotnie były związane z kontrolą zdrowia, co stanowi decydujące powiązanie w obszarze edukacji osób z gruźlicą płuc, a także ma przełożenie na działania w obrębie utrzymania zdrowia.Aim:
Introduction: The aim of this study was to evaluate health behaviors, health self-control of people with pulmonary tuberculosis.

Material and methods:
The study was conducted in a group of 100 patients with pulmonary tuberculosis. The methods used included a sociodemographic questionnaire and scales, such as: Health Behaviour Inventory (HBI) and Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC-from B).

Results:
Age had a significant impact on proper eating habits (p=0.0035). However, marital status determined the adoption of certain preventive behaviors (p=0.0446). The health behavior index correlated with the influence of others (p=0.0151) and with incidental actions (p=0.0079). In the area of health control – random events correlated with proper eating habits (p=0.0039). Preventive behaviors were statistically significantly associated with all categories of health control. In addition, positive mental attitude correlated with the influence of others (p=0.0084) and random events (p=0.0498). Also, health practices were determined by the influence of others (p=0.0009). Gender (p<0.0001), education (p=0.0001), occupational activity (p=0.0039) and housing (p<0.0001) had a significant impact on the health behavior index and individual categories.

Conclusions:
Health behaviors were significantly related to health control, which is a critical link in the area of education of people with pulmonary tuberculosis, and has implications for activities within health maintenance.

słowa kluczowe:

gruźlica płuc, zachowania zdrowotne, choroba przewlekła, zdrowie populacji, styl życia

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.