en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zakres i częstość podejmowania interwencji pielęgniarskich w grupie pacjentów z deficytem sprawności funkcjonalnej w opiece domowej

Agnieszka Barbara Bartoszek
1
,
Katarzyna Halina Kocka
1
,
Marcin Rząca
2
,
Grzegorz Józef Nowicki
1
,
Barbara Janina Ślusarska
1

  1. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
  2. Zakład Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
Data publikacji online: 2020/07/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (PODD) realizowana jest w środowisku zamieszkania pacjenta. Celem pracy było określenie zakresu i częstości podejmowanych interwencji pielęgniarskich w grupie pacjentów z deficytem w zakresie sprawności funkcjonalnej pozostających w środowisku zamieszkania w zależności od stanu pacjenta (sprawności funkcjonalnej, sprawności umysłowej, ryzyka wystąpienia depresji oraz ryzyka wystąpienia odleżyn).

Materiał i metody
Badaniami objęto 138 pacjentów z deficytami w zakresie sprawności funkcjonalnej, z czego 108 osób objętych było pielęgniarską opieką długoterminową domową . Dla celów badań stworzono kwestionariusz ankiety składający się z standaryzowanych narzędzi badawczych (Skali Barthel do oceny sprawności funkcjonalnej. Skróconego Testu Sprawności Umysłowej AMTS, Geriatrycznej Skali Oceny Depresji GDS-SF, Skali Norton do oceny ryzyka rozwoju odleżyn), narzędzi własnego autorstwa oraz pytań metryczkowych. Ponadto, analizowano dokumentację medyczną pacjenta objętego opieką pielęgniarską w domu.

Wyniki
Analiza korelacji częstości podejmowania interwencji pielęgniarskich w zależności od sprawności funkcjonalnej pacjenta ocenianą skalą Barthel, sprawności umysłowej pacjenta oceniana za pomocą testu AMTS, ryzykiem wystąpienia objawów depresji w skali GDS-SF oraz ryzykiem wystąpienia odleżyn wg skali Northon wykazała istotne ujemne korelacje.

Wnioski
Najczęściej podejmowanymi interwencjami pielęgniarskimi wobec pacjentów były: czynności higieniczne związane z czesaniem, goleniem i obcinaniem paznokci, wykonywanie i interpretacja testów diagnostycznych za pomocą testów paskowych, podawanie leków drogą podskórną, pielęgnacja zgłębnika/sondy, profilaktykę przykurczy oraz zmiana pozycji ułożeniowej.Aim
Long-term nursing home care (LNHC) is provided in a patient’s home environment. The aim of this study was determining the range and frequency of nursing interventions undertaken in a group of patients with functional performance deficits and being under home care depending on the patients’ condition (functional performance, intellectual performance, risks of depressive symptoms and risks of decubitus ulcers).

Material and methods
The study encompassed 138 patients with functional performance deficits; 108 of them were provided with LNHC and the rest of them were under IHC’s care. To perform the study, the following standardised tools were used: the Barthel Scale, Abbreviated Mental Test Score (AMTS), Geriatric-Depression Scale-Short Form (GDS-SF) and Norton Scale) along with the authors’own and sociodemographic questionnaires. Moreover, the patients’ medical documents were analysed.

Results
Considerable negative correlations were found in frequency of nursing interventions undertaken depending on patients’ functional performance deficits assessed by means of the Barthel Scale, intellectual performance assessed with the AMTS, risks of depressive symptoms checked by means of the GDS-SF and risks of decubitus ulcers assessed with the Norton Scale.

Conclusions
The most frequently undertaken nursing home care interventions were hygienic activities associated with combing, shaving and trimming nails, performing and interpreting diagnostic tests by means of test strips, subcutaneous administration of drugs, taking care of a probe, prevention of contractures and changing the positions of the patients’ body.

słowa kluczowe:

pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, interwencje pielęgniarskie, opieka środowiskowa

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.