en ENGLISH
eISSN: 2544-2538
ISSN: 2450-8624
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Porównanie jakości życia pacjentów geriatrycznych przebywających w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych z osobami starszymi mieszkającymi z rodziną lub samotnie

Justyna Kuś
1
,
Aneta Grochowska
2
,
Małgorzata Kołpa
1
,
Monika Łabuzek
2
,
Barbara Kubik
2

  1. Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Polska
  2. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Polska
Data publikacji online: 2020/07/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Cel pracy
Starzenie się jest to zjawisko naturalne oraz nieuniknione, które ma charakter globalny. Wraz z przybywaniem lat wzrasta także zjawisko wielochorobowości oraz występowanie różnych niepełnosprawności. Bez wątpienia jest to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na jakość życia, pojęcia które jest bardzo złożone. Celem pracy było porównanie jakości życia osób przebywających w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych z osobami starszymi mieszkającymi z rodziną bądź samotnie.

Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone wśród grupy 102 osób przez okres trzech miesięcy. Do badania użyto: skalę WHOQOL-BREF, skalę Katza, skalę Norton oraz Geriatryczną Skalę do Oceny Depresji.Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano testem niezależności χ2 oraz testem Manna-Whitneya. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki
Osoby przebywające w zakładzie (47,1%) oraz mieszkające w domu/mieszkaniu (49,9%) na podobnym poziomie oceniali swoją jakość życia. Wśród osób przebywających w miejscu opieki długoterminowej częściej są to osoby u których występuje znaczna niepełnosprawność (60,4%). Osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością (42,6%) oraz całkowicie sprawne (44,4%) częściej mieszkają z rodziną bądź też samotnie. U pacjentów ZOL występowało większe ryzyko powstania odleżyn i wynosiło ono 64,6%. Na występowanie depresji wśród seniorów nie wpływa w znaczący sposób ich miejsce zamieszkania/pobytu.

Wnioski
Jakość życia osób przebywających w zakładach opieki długoterminowej jest bardzo zbliżona do jakości życia osób starszych, które w okresie starości mieszkają z rodziną bądź też samotnie.Aim
Ageing is a natural and unavoidable phenomenon of a global nature. With age, the phenomenon of multiple disease and occurrence of various disabilities increases. Without a doubt, it is one of numerous factors influencing the quality of life, which is a highly complex term. Comparison of the quality of life of geriatric patients staying in care and treatment institutions with elderly people living with their families or alone was the aim of the study.

Material and methods
The study was conducted in a group of 102 persons for the period of three months. For the purpose of the study the following tools were used: WHOQOL-BREF scale, Katz scale, Norton scale and Geriatric Depression Scale. Verification of the differences between the variables was performed with the χ2 independence test and with Mann-Whitney test. Significance level of p<0.05 was assumed.

Results
Persons remaining in institution (47.1%) and living in a house/apartment (49.9%) rated their quality of life at a similar level. Among the persons remaining in the long-term care institution, these were more commonly the individuals with considerable level of disability (60.4%). Persons with moderate disability (42.6%) and fully fit (44.4%) more frequently live with a family or alone. In CTI patients, a higher risk of pressure ulcers occurred and it was 64.6%. The occurrence of depression among seniors is not significantly influenced by the method and location of their residence.

Conclusions
The quality of life of persons remaining in long-term care facilities is very similar to the quality of life of seniors who reside with family or alone.

słowa kluczowe:

jakość życia, starość, pacjent geriatryczny, zakład opiekuńczo-leczniczy

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.